مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: کومش | سال:1382 | دوره:4 | شماره:4-3 | صفحه شروع:177 | صفحه پایان:182

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

225

دانلود:

100

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تاثیر وضعیت های مختلف مچ دست بر سرعت هدایت عصب اولنار

صفحات

 صفحه شروع 177 | صفحه پایان 182

چکیده

 سابقه و هدف: محاسبه سرعت هدایت عصب اولنار در آرنج به طور موثری تحت تاثیر وضعیت آن قرار دارد. به طوری که در وضعیت کاملاً خم, سرعت هدایت عصب اولنار در آرنج, بیشتر است و این به دلیل کشیده شدن عصب و باز شدن چین های آن در طول آرنج است. در مورد اثر وضعیت مچ دست بر سرعت هدایت عصب اولنار در مطالعات مختلف نتایج متناقضی گزارش شده است. به منظور روشن شدن علت تناقض و تایید صحت یکی از آنها و با هدف تعیین تاثیر وضعیت های مختلف مچ دست بر سرعت هدایت عصب اولنار مطالعه حاضر به عمل آمد. مواد و روش ها: در این مطالعه که از نوع کارآزمایی بالینی خود شاهد است, در 40 داوطلب سالم فاقد علائم نروپاتی اولنار, اثر وضعیت های مختلف مچ به صورت خم (F), خنثی (N) و باز (E) روی سرعت هدایت عصب اولنار بررسی شد. یافته ها: سرعت هدایت عصب اولنار در آرنج در حالت های مختلف F, N و E به ترتیب 59.3, 59.4 و 59.8 متر بر ثانیه بود؛ که تفاوت معنی داری نداشتند (0.3=P). در ساعد, سرعت هدایت عصب اولنار به ترتیب 62.6, 61.8 و 61 متر بر ثانیه و تفاوت معنی داری بود (0.02=P), ولی بعد از در نظر گرفتن تغییر فاصله بین دو محل تحریک در اثر تغییر وضعیت مچ, تفاوت قابل ملاحظه ای نداشت (0.3=‍P). نتیجه گیری: نتایج بررسی نشان داد, تغییر وضعیت مچ دست با در نظر گرفتن جابجایی و کشش پوست, روی سرعت هدایت عصب اولنار تاثیر قابل توجهی ندارد. بنابراین لازم است وضعیت مچ در حین بررسی برای هر فرد ثابت باشد تا از مخدوش شدن نتایج, جلوگیری شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID