video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

291

دانلود:

139

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی شاخص های تغذیه ای گیاه ذرت (Zea mays L. ) تلقیح شده با کودهای میکروبی فسفاته حاوی باکتریهای حل کننده فسفات مقاوم به دما

صفحات

 صفحه شروع 107 | صفحه پایان 122

چکیده

 سابقه و هدف: یکی از کودهای میکروبی مهم کود میکروبی فسفاته میباشد و ممکن است به صورت پودری یا گرانوله تهیه شود که در فرایند گرانول سازی, بایستی پس از اختلاط اجزاء تشکیل دهنده, از حرارت ملایم (40-50 درجه سلسیوس) جهت خشک نمودن کود تولیدی استفاده شود, چنین شرایطی باعث از بین رفتن باکتریهای افزوده شده به بستر خواهد شد. استفاده از باکتریهای حل کننده فسفات مقاوم به دما در کودهای میکروبی فسفاته گرانوله یکی از راهکارهای غلبه بر محدودیت تولید این نوع کودها می باشد. مواد و روشها: در این تحقیق کارایی و اثربخشی کودهای میکروبی فسفاته تهیه شده از دو باکتری حل کننده فسفات مقاوم به دما (باکتری هایRPS9 و RPS7) و یک باکتری غیرمقاوم به دما (PS4) بر بستر پایه ﺧ ﺎ ک ﻓ ﺴ ﻔ ﺎ ت (45 ﮔ ﺮ م) + ﮔ ﻮ ﮔ ﺮ د (15ﮔ ﺮ م) + باگاس (30 ﮔ ﺮ م) بر گیاه ذرت رقم سینگل گراس 704 مورد ارزیابی قرار گرفت. این آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی در مجموع با لحاظ نمودن 7 تیمار آزمایشی در 3 تکرار به انجام رسید که شامل تیمارهای شاهد منفی (بدون کود میکروبی و کود سوپرفسفات), شاهد مثبت (کود سوپرفسفات تریپل بر اساس آزمون خاک و در دو سطح 50% و 100%), بستر میکروبی (بدون افزودن باکتری) و کود میکروبی فسفاته مربوط به هر 3 باکتری (PS4, RPS9 و RPS7) بود. آبیاری گلدانها نیز از طریق توزین در FC8/0 انجام پذیرفت. یافته ها: نتایج به دست آمده از آزمایشات گلخانه ای نشان داد که کاربرد کودهای میکروبی فسفاته در گیاه ذرت رقم سینگل کراس 704, بر وزن تر و خشک ریشه و بخش هوایی, مقدار و جذب فسفر, پتاسیم, آهن و روی بخش ریشه و بخش هوایی, تاثیر کاملا معنی داری دارد. تیمار کود میکروبیPS4 دارای بالاترین مقدار جذب فسفر بوده و از این نظر با تیمارهای شیمیایی SPT (100% و 50%) در یک گروه قرار گرفت و موجب افزایش میزان جذب فسفر به میزان 07/25% نسبت به شاهد کنترل منفی و 49/23% نسبت به شاهد بدون بستر (No Carrier) شد. در پارامتر پتاسیم گیاه نیز تیمار کود SPT (100%) و تیمار میکروبیPS4 دارای بیشترین مقدار جذب پتاسیم بترتیب با میانگین 685/585 و 343/511 (mg/plant) بودند. تیمارهای میکروبیPS4 و RPS9 در تامین فسفر و پتاسیم گیاه ذرت بخوبی تیمار شیمیایی سوپرفسفات تریپل عمل کردند. در پارامتر آهن تیمار کود میکروبی RPS9 و در پارامتر Zn تیمار کود میکروبی RPS7 دارای بالاترین عملکرد بودند. نتیجه گیری: تلقیح کودهای میکروبی حاوی باکتریهای محرک رشد گیاه کلنیزاسیون این باکتریها را در ریزوسفر گیاه به دنبال داشته است و شاهد اثرات افزایشی پارامترهای اندازه گیری شده بودیم. تیمار باکتریایی PS4 عملکرد مشابه تیمار سوپرفسفات تریپل 100% و تیمار RPS9 مشابه سوپرفسفات تریپل 50% داشتند. RPS7دارای عملکرد پایین تری بود. از میان دو جدایه مقاوم به دما که به تازگی جداسازی شده اند و هر دو متعلق به گونه Pantoea agglomerans هستند به نظر استفاده از RPS9 برای این منظور امیدبخش تر باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  خوشرو، بهمن، و ساریخانی، محمدرضا. (1398). بررسی شاخص های تغذیه ای گیاه ذرت (Zea mays L. ) تلقیح شده با کودهای میکروبی فسفاته حاوی باکتریهای حل کننده فسفات مقاوم به دما. تولید گیاهان زراعی (مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی)، 12(2 )، 107-122. SID. https://sid.ir/paper/360266/fa

  Vancouver: کپی

  خوشرو بهمن، ساریخانی محمدرضا. بررسی شاخص های تغذیه ای گیاه ذرت (Zea mays L. ) تلقیح شده با کودهای میکروبی فسفاته حاوی باکتریهای حل کننده فسفات مقاوم به دما. تولید گیاهان زراعی (مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی)[Internet]. 1398؛12(2 ):107-122. Available from: https://sid.ir/paper/360266/fa

  IEEE: کپی

  بهمن خوشرو، و محمدرضا ساریخانی، “بررسی شاخص های تغذیه ای گیاه ذرت (Zea mays L. ) تلقیح شده با کودهای میکروبی فسفاته حاوی باکتریهای حل کننده فسفات مقاوم به دما،” تولید گیاهان زراعی (مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی)، vol. 12، no. 2 ، pp. 107–122، 1398، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/360266/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی