مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: نامه مفید | سال:1388 | دوره:15 | شماره:72 (نامه اقتصادی) | صفحه شروع:49 | صفحه پایان:68

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

161

دانلود:

79

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی وجود حباب های قیمتی عقلایی در بورس اوراق بهادار تهران

صفحات

 صفحه شروع 49 | صفحه پایان 68

چکیده

 حباب, به افزایش بی رویه, انحراف زیاد و پایدار قیمت ها از قیمت تعادلی در اثر عوامل غیر بنیادی اطلاق می شود. در واقع حباب قیمتی نوعی افزایش غیرواقعی و فزاینده در قیمت هاست که ناشی از خوش بینی و واکنش بیش از اندازه بازار می باشد و سرانجام به سقوط قیمت بازار منجر می شود.در این پژوهش وجود حباب های قیمتی عقلایی سهام در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 3/1379 تا 3/1386 به طور هفتگی, ماهانه و فصلی با استفاده از سه آزمون ریشه واحد, هم انباشتگی و آزمون انباشتگی کسری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج هر سه آزمون ریشه واحد, هم انباشتگی و آزمون انباشتگی کسری حاکی از وجود حباب در بورس اوراق بهادار تهران در دوره مذکور است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID