Start: 2/2/2023 12:54:31 PMEnd: 2/2/2023 12:54:32 PM >> 729

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

121

دانلود:

41

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی رابطه بین کیفیت خودارزیابی شناختی اعضای هیات علمی و کیفیت ارزشیابی از دانشجویان در دانشگاه های دولتی شهر اصفهان

صفحات

 صفحه شروع 128 | صفحه پایان 149

چکیده

 پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین کیفیت خودارزیابی شناختی اعضای هیات علمی و کیفیت ارزشیابی از دانشجویان در دانشگاه های دولتی شهر اصفهان در سال تحصیلی 88-1387 پرداخته است. این پژوهش از نوع توصیفی ـ همبستگی بوده و جامعه آماری آن کلیه اعضای هیات علمی تمام وقت دانشگاه های صنعتی, اصفهان, علوم پزشکی, و هنر هستند. با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای نسبتی, بین 82 نفر به عنوان حجم نمونه, پرسشنامه خودگزارشیِ آگاهی فراشناختی چراو و دینینسون (1994) پخش شد. همچنین 820 نفر از دانشجویان نسبت به تکمیل پرسشنامه ارزیابی عملکرد تدریس اعضای هیات علمی منتخب اقدام کردند. نتایج حاکی از همبستگی معنادار بین کیفیت خودارزیابی شناختی اعضای هیات علمی و کیفیت ارزشیابی آنها از دانشجویان است (P<0.01) نتایج همچنین نشان داد که تفاوت معناداری در بین دانشگاه های دولتی شهر اصفهان از نظر میزان برخورداری اعضای هیات علمی از خودارزیابی شناختی و کیفیت ارزشیابی از دانشجویان وجود دارد (P<0.01) نتایج تجزیه و تحلیل رگرسیون نیز نشان داد خودارزیابی شناختی اعضای هیات علمی می تواند 0.013 واریانس کیفیت ارزشیابی از دانشجویان را تبیین کند (P<0.01).

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی