video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

661

دانلود:

293

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

جداسازی باکتری های کارا در رسوب زیستی کربنات کلسیم (MICP) و ارزیابی توانایی آنها در کنترل فرسایش بادی خاک های شور اطراف دریاچه ارومیه

صفحات

 صفحه شروع 143 | صفحه پایان 154

چکیده

 در این پژوهش, به منظور شناسایی و جداسازی باکتری های بومی با توانایی رسوب زیستی کربنات کلسیم (MICP), 25 نمونه خاک از جنوب استان آذربایجان غربی جمع آوری شدند. بعد از مراحل غربالگری اولیه باکتری ها, پنج باکتری بومی با توانایی بالای هیدرولیز اوره و همچنین مقاوم به شوری جداسازی شد. جهت بررسی کنترل فرسایش بادی آزمونی به صورت فاکتوریل در قابل طرح کاملا تصادفی در دو فاکتور و سه تکرار که فاکتور اول در هشت سطح (شامل پنج باکتری جداسازی شده (U3, U8, U16, U35, U40) و باسیلوس پاسته اوری (شاهد مثبت), تیمار بدون باکتری و بدون عامل سیمانی (به صورت موهومی) و تیمار بدون باکتری و دارای عامل سیمانی و فاکتور دوم شامل غلظت های مختلف محلول کلریدکلسیم به همراه اوره در سه سطح (1/0, 5/0 و 1 مولار) ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که جدایه های U3 و U16 دارای بیشترین مقدار هیدرولیز اوره و از نظر تحمل به شوری U16 دارای کمترین مقدار و U3بیشترین تحمل به شوری بود. نتایج حاصل از آزمون تونل باد نشان داد که آستانه فرسایش بادی در نمونه های شاهد منفی در حدود m/s 4/9 و برای نمونه های MICP (رسوب میکروبی کربنات کلسیم) بسیار بالاتر از سرعت دستگاه تونل باد (25 متر بر ثانیه) بود. حداکثر میزان مقاومت فروروی در نمونه تیمار شده با جدایه U3 و سطح یک مولار کلریدکلسیم MPa 5/13 و نمونه های شاهد منفی و دارای مواد سیمانی به ترتیب MPa0 و 97/0 بدست آمد. چنین استنباط می شود که می توان از فرایند MICP و باکتری های بومی توانمند در این پدیده برای برای کاهش فرسایش بادی استفاده نمود. که فاکتور اول در هشت سطح (شامل پنج باکتری جداسازی شده (U3, U8, U16, U35, U40), باسیلوس پاسته اوری (به عنوان شاهد مثبت که از مرکز کلکسیون میکروبی ایران تهیه گردید), تیمار بدون باکتری و بدون عامل سیمانی (شاهد منفی) و تیمار بدون باکتری و دارای عامل سیمانی) و فاکتور دوم در سه سطح شامل غلظت های مختلف محلول کلرورکلسیم به همراه اوره (1/0, 5/0 و 1 مولار) مورد ارزیابی قرار گرفت.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  معینی فر، مریم، رسولی صدقیانی، میرحسن، برین، محسن، و اسدزاده، فرح. (1399). جداسازی باکتری های کارا در رسوب زیستی کربنات کلسیم (MICP) و ارزیابی توانایی آنها در کنترل فرسایش بادی خاک های شور اطراف دریاچه ارومیه. آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی)، 34(1 )، 143-154. SID. https://sid.ir/paper/359386/fa

  Vancouver: کپی

  معینی فر مریم، رسولی صدقیانی میرحسن، برین محسن، اسدزاده فرح. جداسازی باکتری های کارا در رسوب زیستی کربنات کلسیم (MICP) و ارزیابی توانایی آنها در کنترل فرسایش بادی خاک های شور اطراف دریاچه ارومیه. آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی)[Internet]. 1399؛34(1 ):143-154. Available from: https://sid.ir/paper/359386/fa

  IEEE: کپی

  مریم معینی فر، میرحسن رسولی صدقیانی، محسن برین، و فرح اسدزاده، “جداسازی باکتری های کارا در رسوب زیستی کربنات کلسیم (MICP) و ارزیابی توانایی آنها در کنترل فرسایش بادی خاک های شور اطراف دریاچه ارومیه،” آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی)، vol. 34، no. 1 ، pp. 143–154، 1399، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/359386/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی