video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

335

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی اهداف رفتاری در آموزش تئوری و عملی دانشجویان پرستاری

نویسندگان

طاهری پروین

صفحات

 صفحه شروع 47 | صفحه پایان 48

چکیده

 مقدمه: در آموزش پرستاری مانند هر برنامه آموزشی باید ابتدا اهداف آموزشی را مشخص کنیم و سپس بر اساس اهداف برنامه ریزی کنیم و بر اجرای برنامه ها به نحو صحیح نظارت کنیم و نتایج حاصل از آموزش را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهیم و در پی آن به دگرگونیهای لازم در اهداف و برنامه دست یابیم مهمترین نقش هدفهای رفتاری در آموزش تئوری و عملی است که تغییرات مورد نظر به نحو مشخص و عینی معلوم می شود در این صورت هم مربی و هم دانشجو به راحتی می تواند پیشرفت کار خود را ارزیابی کند.مرور مطالعات: بلانین و همکاران در سال 2001 در رابطه با اهمیت اهداف آموزش بالینی می نویسند اهداف آموزشی و یادگیری در بخش بالینی مهم و پیچیده و غیرقابل پیش بینی می باشند در همین رابطه تورنیای اعتقاد دارد بخش بالینی برای دانشجویان بیگانه و گیج کننده قلمداد می گردد زیرا دانشجویان با یادگیری در موقعیت کلاس آشنا هستند ولی در چگونگی یادیگری در محیط بالینی دچار گیجی و ابهام می کردند. پژوهشگر امیدوار است با آشنایی و بکارگیری اهداف رفتاری در بالین بتواند این ابهام و گیجی را برطرف کند.معمولا مقاصد یک دوره بشکل اهداف یادگیری بیان میشوند. طرز نوشتن اهداف آموزشی بدین صورت است که هدف حاوی یک کلمه عملی (تعریف کند, یاد بگیرد) می باشد و نشان دهنده نوع رفتاری است که اگر در دانشجویان ظاهر شود دستیابی به آن هدف انجام شده است. اهداف باید منظور مدرس را بطور واضح برساند اهداف رفتاری مراحلی هستند برای رسیدن به هدف کلی که توان با انجام وقوع فعالیت فیزیکی, ذهنی و عاطفی که قابل سنجش و اندازه گیری می باشد. ر سال 1956 بلوم و همکارانش هدفهای تربیتی را در موسسات آموزشی بکار گرفته اهداف آموزشی بلوم عبارتند از: حوزه شناختی (دانش و مهارتهای ذهنی), روانی و حرکتی (مهارتهای فیزیکی), عاطفی (احساسات و نگرش ها) هر یک از این حوزه ها به زیر گروههایی تقسیم می شوند. بلوم هدفهای آموزشی را در 6 موضوع جمع آوری کرده است.منابع اخذ اهداف: -1 دانش, مهارتها و نگرشهای خود شما -2 دانش, مهارتها و نگرشهای همکاران شما -3 دانش, مهارتها و نگرشها پزشکان و پرستاران -4 علایق دانشجویان -5 دانش, مهارتها و نگرشهای دانشجویان هنگام ورود به دوره -6 اطلاعات موجود در مطالب و نوشته ها -7 نیازهای بهداشتی بیمار و جامعه -8 اهداف گروه با دانشکده بحث و نتیجه گیری: آموزش پرستاری بر بالین بیمار اساسا توسط مربیان بالینی ورزنده آموزش داده می شود. کاربرد موفق نظری بر عملی بیمار در بالا بردن کیفیت آموزش بالینی مسوولیت های مربیان را افزایش داده و تعیین افراد علاقمند به حرفه پرستاری حایز اهمیت است و باعث بالا رفتن ارتقا کیفیت بالین می شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  فایل موجود نیست.