مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مسکویه | سال:1387 | دوره:3 | شماره:9 | صفحه شروع:19 | صفحه پایان:52

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

470

دانلود:

154

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

نگاهی به مصوبات سیاسی مجلس شورای ملی در طی سلطنت پهلوی اول

صفحات

 صفحه شروع 19 | صفحه پایان 52

چکیده

 ادوار قانون گذاری پس از انقلاب مشروطه تا سال 1300 هـ.ش. به طور نامنظم و بر اثر فشار و نفوذ بیگانگان و یا مرتجعان داخلی و نبود یک نظام اجرایی منسجم, نتوانست اهداف اصلاح گران و روشنفکران عصر مشروطه را جامه عمل بپوشاند. بنابراین, پس از سال 1300 هـ.ش. و ایجاد یک حکومت مرکزی مقتدر و به اجرا در آمدن فرمان حکومت مرکزی در همه نقاط کشور, زمینه مناسبی فراهم شد تا با تصویب لوایح, امور اجرایی و قضایی مملکت سر و سامان یابد.مجالسی که در سال های نخست سلطنت پهلوی اول تشکیل شد, قوانینی بسیار مفید برای جامعه به تصویب رسانید و سیر تکاملی قوانین که از مجلس اول آغاز شده بود به این مجالس منتهی گشت؛ لیکن, با سپری شدن آن سال ها مجلس و نمایندگان, فرمان بردار شخص شاه شدند و کاری جز اطاعت از وی نداشتند. این امر تا جایی پیش رفت که عملا مجلس به صورت یکی از پایه های جامعه ای ظاهرا دموکرات ولی در اصل کاملا بی اثر و موافق با امر شاه در آمد و با ورود متفقین پس از شهریور 1320 به کشور و استعفای شخص شاه, مجددا مجلس به یک دموکراسی نسبی رسید و از خفقان و استبداد رهایی یافت و نمایندگان توانستند در آن به اظهارنظر در خصوص لوایح بپردازند. این مقاله در صدد است علل و ضرورت مصوبات سیاسی مجلس های چهارم تا سیزدهم را مورد مطالعه قرار دهد و الغای آن ها را بررسی نماید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID