Start: 1/31/2023 11:32:49 PMEnd: 1/31/2023 11:32:50 PM >> 631

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,009

دانلود:

418

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تدوین راهبرد توسعه ترانزیت در بندر انزلی با استفاده ازروش ماتریس سوات و ماتریس کمی برنامه ریزی استراتژیک

صفحات

 صفحه شروع 0 | صفحه پایان 0

چکیده

بندر انزلی به عنوان اصلی ترین و قدیمی ترین بندر شمال کشور, اهمیت ویژه ای در ترانزیت کالا را دارد. با تدوین راهبرد صحیح در امر ترانزیت می توان از طریق جذب کالاهای بیشتر عملکرد این بندر را ارتقاء داد. در این تحقیق, در راستای افزایش بیشتر ترانزیت کالا از بندر انزلی, نقاط قوت و ضعف (عوامل داخلی) و تهدید ها و فرصت های (عوامل خارجی) این بندر با استفاده از تحلیل سوات (SWOT) شناسایی و ارزیابی می شوند. بررسی ماتریس ارزیابی داخلی نشان می دهد که در بین عوامل داخلی, ورود سریع و ایمن کشتی به بندر و نرم تخلیه و بارگیری بالا دلیل جذابیت ترانزیت در این بندر است. در حالی که فقدان سیستم هماهنگ کننده (بندر, گمرک, نمایندگی ها و بار فرابرها) و کمبود انبارهای مسقف و بار انداز از مهمترین نقاط ضعف بندر انزلی شناخته شده است. نتایج جدول ارزیابی عوامل خارجی است. در بخش پایانی تحقیق با استفاده از روش ماتریس کمی برنامه ریزی استراتژیک (QSPM) به تدوین مناسب ترین راهبرد پرداخته شده است. در این راستا از بین هشت راهبرد انتخاب شده, سیاست های «جذب تجار», « حفظ مشتریان ثابت» و «نوسازی تجهیزات محوطه بندری» به ترتیب بیشترین اولویت را کسب نموده اند. به منظور تعیین نمره عوامل شناسایی شده در ارزیابی سوات و همچنین اولویت بندی راهبردهای انتخابی در مرحله QSPM, دو پرسشنامه طیف لیکرت به صورت مجزا بین 16 نفر از کارشناسان و متخصصان ترانزیت در بخش بندر توزیع گردید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی