مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پژوهش های مدیریت در ایران | سال:1395 | دوره:20 | شماره:2 | صفحه شروع:1 | صفحه پایان:20

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

799

دانلود:

305

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی نقش شخصیت برند در شکل گیری ارزش ویژه برند (مطالعه موردی اپراتور همراه اول)

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 20

چکیده

 از آنجا که ارزش ویژه نام تجاری در تدوین استراتژی کسب و کار کمک شایانی کرده و در بلندمدت به سودآوری سازمان ها منجر می شود, بنابراین, شناسایی تاثیر شخصیت نام تجاری بر ارزش ویژه نام تجاری از دیدگاه مشتریان بسیار مهم است. اما از آنجایی که در رابطه با تاثیر مستقیم شخصیت برند بر ارزش ویژه برند مستندات کمی وجود دارد, از این رو با توجه به ادبیات موضوع تحقیق و پیشینه تحقیقات گذشته, از مفاهیم اعتماد به برند و نگرش به برند به عنوان متغیرهای میانجی در رابطه غیرمستقیم شخصیت برند بر ارزش ویژه برند استفاده شد. جامعه آماری تحقیق را 384 نفر از مشترکان اپراتور "همراه اول" در منطقه پنج تهران را در بر می گیرد. ابزار گردآوری داده در این تحقیق, پرسشنامه می باشد که از پایایی و روایی مورد نظر برخوردار می باشد. جهت آزمون فرضیه های تحقیق نیز از روش حداقل مربعات جزئی و به کمک نرم افزار Smart PLS نسخه دو, استفاده شد. نتایج تحقیق حکایت از وجود اثر مثبت اما غیرمستقیم شخصیت برند بر ارزش ویژه برند دارد, همچنین اثر مستقیم متغیرهای اعتماد به برند و نگرش به برند بر ارزش ویژه برند مورد تایید قرار گرفت.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID