video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

339

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

آموزش در گروه های کوچک

نویسندگان

غیبی زاده مهین

صفحات

 صفحه شروع 46 | صفحه پایان 46

چکیده

 مقدمه و هدف: امروزه آموزش پرستاری در کل متمرکز بر شیوه های تدریسی است که مهارتهای حل مساله و تفکر انتقادی را افزایش می دهد. با توجه به ماهیت خاص حرفه پرستاری لازم است که فراگیران این حرفه, درکی واقعی از محتوای مطالب داشته تا در موقعیتهای خاص بالینی در بکارگیری دانش فرا گرفته شده توانا باشند. از آنجا که دانشجویان امروزه, پرستاران آینده خواهند بود توجه به آموزش آنان و بکارگیری شیوه های تدریسی بجز سخنرانی جهت تقویت مشارکت فعال فراگیران در فرایند تدریس, یادگیری امری ضروری است. آموزش در گروه کوچک از جمله شیوه هایی است که در جهت رسیدن به این اهداف می تواند نقش موثری داشته باشد. البته در رابطه با این شیوه تدریس دیدگاه های متفاوتی وجود دارد که به منظور ارزیابی دقیق این دیدگاه ها پژوهشگر بر آن شد تا منابع علمی موجود در این رابطه را جمع آوری و مورد بررسی قرار دهد.مرور مطالعات: به منظور بررسی این روش و با استفاده از تحقیق کتابخانه ای چندین منبع و مقاله علمی برگرفته شده از کتب مرجع و اینترنت در رابطه با آموزش در گروههای کوچک مورد مطالعه قرار گرفتند. از جمله صاحبنظرانی که در رابطه با گروه و آموزش گروهی فعالیت کرده اند, می توان کورت لوین, دیوید کلب, شریف, اسچ, ایزر, دارلی, باند, تیتوس, لورانس, مارلین بی لی و ... نام برد که بر روی وابستگی متقابل بین اعضای گروهها, یادگیری تجربی, انطباق در گروه, مسوولیت پذیری در گروه, مانع و تسهیل اجتماعی, فرایند توسعه گروههای کوچک و ... مطالعاتی انجام داده اند. نتایج مطالعات این افراد, انواع, شرایط فیزیکی اهداف, پیامدهای مثبت و منفی و روابط موجود در گروههای کوچک مورد بررسی قرار گرفتند.بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج حاصل از مطالعات گوناگون انجام شده در رابطه با آموزش در گروههای کوچک, مشخص شد که مزایای حاصل از این شیوه بسیار چشمگیرتر از معایب آن است. بعلاوه میتوان با تمهیداتی ساده پایش عملکرد گروه, از معایب آن کاست. کاربرد این شیوه به همراه شیوه های معمول تحولی چشمگیر در آموزش پرستاری ایجاد نماید و تا حدود زیادی مشکلات فعلی موجود در زمینه آموزش پرستاری را مرتفع ساخته و موجبات رضایت فراگیران و مدرسان را فراهم سازد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  فایل موجود نیست.