مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مطالعات اجتماعی - روان شناختی زنان (مطالعات زنان( | سال:1388 | دوره:7 | شماره:1 (پیاپی 19) | صفحه شروع:72 | صفحه پایان:30

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

223

دانلود:

116

استناد:

4

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

نظریه مبنایی جامعه پذیری دوران کودکی و تصور بدنی زنان: بررسی زنان تحت عمل جراحی زیبایی بینی در شهر شیراز

صفحات

 صفحه شروع 72 | صفحه پایان 30

چکیده

 در پژوهش حاضر, خلق نظریه یی مبنایی در مورد نقش جامعه پذیری دوران کودکی در شکل گیری تصور بدنی زنان مورد نظر است. تصور بدنی, ادراکات و احساساتی است که افراد در مورد بدن و ظاهر خویش دارند و دو بعد سرمایه و ارزیابی را در بر می گیرد.این پژوهش—که بر آن است تا از میان عوامل گوناگون موثر در شکل گیری تصور بدنی زنان,به نقش جامعه پذیری دوران کودکیبپردازد—به صورت کیفی, و بر پایه راه برد نظریه مبنایی انجام پذیرفته است و نمونه آن را 20 نفر از زنان 18 تا 32 ساله, که بین سال های 1386 تا 1387, در شهر شیراز, تحت عمل جراحی زیبایی بینی قرار گرفته اند, تشکیل می دهند.نتایج پژوهش, با استفاده از مصاحبه عمیق با گروه نمونه, که به صورت هدف مند انتخاب شده اند, سه الگوی رفتاری تحقیرآمیز, تفاوت جنسیتی, و تبعیض جنسیتی در خانواده را به عنوان شرایط علی معرفی می کند و جامعه پذیری جنسیتی معطوف به ظاهر رادست آورد این سه الگومی داند.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID