مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

231

دانلود:

100

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر تلقیح بذر با باکتریهای آزوسپیریلوم و پوشش دار کردن آن با عناصر ریزمغذی بر عملکرد دانه و اسانس زیره سبز (.Cuminum cyminum L)

صفحات

 صفحه شروع 470 | صفحه پایان 481

کلیدواژه

زیره سبز (.Cuminum cyminum L)Q2

چکیده

 به منظور بررسی تاثیر تلقیح بذر با باکتریهای آزوسپیریلوم و پوشش دار کردن آن با عناصر ریزمغذی بر عملکرد دانه و اسانس زیره سبز, تحقیقی در دانشگاه آزاد اسلامی تبریز انجام شد. عاملهای مورد بررسی عبارت از سویه های باکتری آزوسپیریلوم در شش سطح شامل: شاهد, لیپوفروم, برازیلنس, ایراکنس, سویه آف و سویه 21 و تلقیح و عدم تلقیح بذر با عناصر ریزمغذی بودند. آزمایش به صورت فاکتوریل با طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. نتایج نشان داد که تیمار تلقیح بذر با باکتری سویه 21 نسبت به شاهد 11 چتر بیشتر تولید کرد. کمترین وزن هزاردانه موقعی حاصل شد که بذر بدون تلقیح با باکتری و عناصر ریزمغذی کاشته شود. بیشترین عملکرد دانه (571 کیلوگرم در هکتار) به تیماری تعلق داشت که به صورت توام با باکتری سویه 21 و عناصر ریزمغذی تلقیح شده باشد و این رقم بیش از دو برابر تیماری بود که در آن بذر فقط با باکتری سویه 21 تلقیح شد. در صورت پوشش دار کردن بذر با عناصر ریزمغذی عملکرد دانه حدود 147 کیلوگرم در هکتار (در میانگین سویه های مختلف باکتری آزوسپیریلوم) در مقایسه با بذرهای بدون پوشش افزایش یافت. عملکرد اسانس زیره سبز از حداکثر 17.2 کیلوگرم در هکتار در تیمار پوشش بذر با عناصر ریزمغذی و تلقیح با باکتری سویه آف تا حداقل 2.56 کیلوگرم در هکتار در شاهد تغییر پیدا کرد. به طور کلی بین عملکردهای دانه و اسانس زیره در دو تیمار بذرهای پوشش دار شده با عناصر ریزمغذی و تلقیح شده با سویه های آف و 21 اختلاف معنی داری مشاهده نشد. بنابراین در کشت زیره سبز توصیه می شود بذرها علاوه بر پوشش دار شدن با عناصر ریزمغذی, با باکتری آزوسپیریلوم سویه های آف یا 21 نیز تلقیح شوند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی