مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مهندسی مکانیک مدرس | سال:1389 | دوره:10 | شماره:4 | صفحه شروع:45 | صفحه پایان:53

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

214

دانلود:

88

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

خواص حرارتی و اثر آن بر سرعت تولید اکستروژن چوب پلاستیک

صفحات

 صفحه شروع 45 | صفحه پایان 53

چکیده

 در این پژوهش خواص و رفتار حرارتی چوب پلاستیک با استفاده از آزمایش گرماسنجی پویشی تفاضلی و وزن سنجی حرارتی اندازه گیری شده است. نمونه های مورد آزمایش عبارتند از: پلی اتیلن با چگالی بالا, ذرات چوب و چوب پلاستیک. نمودارهای به دست آمده از آزمایش گرماسنجی نشان داد که افزودن ذرات چوب به زمینه پلی اتیلن باعث کاهشی در سطح زیر نمودار گرماسنجی می شود. در نتیجه, چوب پلاستیک گرمای نهان ذوب کمتری نسبت به پلی اتیلن خالص دارد اما دمای نقطه ذوب آن تغییر قابل ملاحظه ای نمی یابد. ظرفیت گرمایی ویژه پلی اتیلن و ذرات چوب و هم چنین چوب پلاستیک با استفاده از آزمایش گرماسنجی به دست آمد. نمونه های چوب پلاستیک گرمای ویژه کمتر از پلی اتیلن و بیشتر از چوب داشتند. در ادامه گرمای ویژه چوب پلاستیک با روش دیگری و با استفاده از قانون مخلوط ها به دست آمد و با نتایج حاصل از آزمایش گرماسنجی مقایسه شد. هم چنین نتایج آزمایش وزن سنجی حرارتی نشان داد که افزودن ذرات چوب در ماتریس پلیمری, سبب کاهش دمای تخریب چوب پلاستیک می شود. این نتایج در تولید اکستروژن چوب پلاستیک به کار رفت و پس از حل معادله انتقال حرارت, دمای خروجی مذاب به دست آمد که با نتایج تجربی همخوانی قابل ملاحظه ای داشت. پس از محاسبه دمای انجماد مذاب در قالب, پیش بینی لازم برای بالابردن سرعت تولید با افزایش دور ماردون انجام شد و نمونه های تجربی سالمی در تولید پیوسته به دست آمد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID