مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

878

دانلود:

209

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

طراحی و بررسی تاثیر اجرای الگوی مراقبتی و درمانی نتیجه - محور در مبتلایان به بیماری دیابت قندی

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 10

چکیده

 سابقه و هدف: بیماری دیابت قندی یکی از بیماریهای شایع و خطرناک است. با توجّه به ناکافی بودن روش های معمول در کشور جهت کنترل مناسب بیماری دیابت, تحقیقی کیفی به منظور طراحی الگوی مراقبتی و درمانی و بررسی تأثیر آن بر نحوه کنترل گلیسمیک بیماران دیابتی مراجعه کننده به انجمن دیابت ایران در شهر تهران, در سال 1382 گردید. مواد و روش ها: برای طراحی مدل, تحقیق کیفی از نوع تئوری پایه انجام شد. در این تحقیق نظریات و تجربیات 15 بیمار مبتلا به دیابت به همراه خانواده آنها و همچنین نظرات 15 کارشناس شامل پزشک, پرستار و متخصص تغذیه توسط مصاحبه با سوالات باز جمع آوری گردید. سپس با استفاده از مدل اشتراوس و کوربین تجزیه و تحلیل و طراحی الگو صورت گرفت. جهت بررسی تأثیر الگو, تحقیقی به روش کارآزمایی بالینی تصادفی در دو گروه 52 نفره از بیماران دیابتی صورت گرفت. جهت بررسی تأثیر الگو, تحقیقی به روش کارآزمایی بالینی تصادفی در دو گروه 52 نفره از بیماران دیابتی انجامشد و تأثیر اجرای مداخلات بر گرفته شده از الگو بر نحوه کنترل گلیسمیک بررسی شد. یافته ها: در این تحقیق 395 کد اوّلیه در 27 زیر طبقه و 9 طبقه اصلی قرار گرفت. سپس نحوه ارتباط با طبقات با یکدیگر تعیین شد. در این مدل سیستم شخصی, سیستم درمانی, مراقبتی و حمایتی و سیسم اجتماعی سه سیستمی هستند که در حال تعامل با یکدیگر هستند و نتایج ممکن مانند نحوه کنترل گلیسمیک را ایجاد می کنند. با توجّه به اهمیت نتایج برای کارکنان سیستم بهداشتی و درمانی و هم چنین بیماران, این الگو الگوی مراقبتی و درمانی نتیجه - محور نام گرفت. سه ماه پس از شروع مداخلات بر گرفته شده از الگو, میانگین (± انحراف معیار) میزان هموگلوبین گلیکوزیله در گروه مداخله از 2± 8.22 به 1.6 ± 6.7 کاهش یافت که این میزان کاهش از گروه شاهد که تنها آموزش دریافت کرده بودند بیشتر بود. نتیجه گیری : به نظر می رسد الگوی مراقبتی نتیجه - محور, می تواند به نحو مؤثری در کنترل قند خون در بیماران بزرگسال دیابتی نوع اوّل و دوّم عمل کند.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

مسعودی علوی، نگین، غفرانی پور، فیض اله، احمدی، فضل اله، رجب، اسداله، و بابایی ‌روچی، غلامرضا. (1382). طراحی و بررسی تاثیر اجرای الگوی مراقبتی و درمانی نتیجه - محور در مبتلایان به بیماری دیابت قندی. فیض، 7(4 (پی در پی 28))، 1-10. SID. https://sid.ir/paper/358738/fa

Vancouver: کپی

مسعودی علوی نگین، غفرانی پور فیض اله، احمدی فضل اله، رجب اسداله، بابایی ‌روچی غلامرضا. طراحی و بررسی تاثیر اجرای الگوی مراقبتی و درمانی نتیجه - محور در مبتلایان به بیماری دیابت قندی. فیض[Internet]. 1382؛7(4 (پی در پی 28)):1-10. Available from: https://sid.ir/paper/358738/fa

IEEE: کپی

نگین مسعودی علوی، فیض اله غفرانی پور، فضل اله احمدی، اسداله رجب، و غلامرضا بابایی ‌روچی، “طراحی و بررسی تاثیر اجرای الگوی مراقبتی و درمانی نتیجه - محور در مبتلایان به بیماری دیابت قندی،” فیض، vol. 7، no. 4 (پی در پی 28)، pp. 1–10، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/358738/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی