مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: تحقیقات اقتصادی | سال:1383 | دوره:- | شماره:66 | صفحه شروع:139 | صفحه پایان:153

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

345

دانلود:

129

استناد:

11

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تحلیل ادوار تجاری در اقتصاد ایران

صفحات

 صفحه شروع 139 | صفحه پایان 153

چکیده

 مروری بر ادبیات اقتصادی در زمینه تحلیل ادوار تجاری, نمایانگر قدمت این موضوع در بین مباحث اقتصادی می باشد, این مساله از اوایل قرن نوزدهم میلادی مورد توجه اقتصاد دانان بوده است. در این راستا تلاش اقتصاد دانان عمدتا حول دو محور اصلی متمرکز بوده, یکی شناخت عوامل موثر بر پیدایش دوره های رکورد و رونق در اقتصاد و دیگری تحلیل شاخص های آماری در رابطه با ادوار تجاری, نظیر دامنه, قلمرو و طول دوره, در این مقاله ادوار تجاری در اقتصاد ایران طی دوره 1380-1338 با استفاده از تحلیل های آماری و ابزار اقتصاد سنجی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.نتایج حاصل از بررسی ادوار تجاری در اقتصاد ایران نشان می دهد, داده های مربوطه از یک همبستگی سریالی نسبتا قوی برخوردار هستند. همچنین طول یک دور کامل تجاری در اقتصاد ایران, در حدود 11 سال برآورد شده است.در نهایت روشن گردید متغیرهایی نظیر درآمدهای نفت و گاز, سرمایه گذاری بخش خصوصی, کسری بودجه دولت و نقدینگی بخش خصوصی عمده ترین عوامل شکل گیری ادوار تجاری در اقتصاد ایران به حساب می آیند. بنابراین, مقاله سعی دارد با روشن نمودن فضای حرکتی ادوار تاریخی در ایران راه را برای اجرای سیاست های اقتصادی بلند مدت در این زمینه هموار نماید.  

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID