video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,318

دانلود:

270

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

طراحی یک روش الایزا با استفاده از آنتی ژن های سطحی اسپرم جهت اندازه گیری آنتی بادی ضداسپرم و مقایسه آن با تست SpermMar

صفحات

 صفحه شروع 23 | صفحه پایان 34

چکیده

 مقدمه: تاثیر آنتی بادی ضداسپرم با میزان شیوع 26-6% در ایجاد ناباروری به خوبی شناخته شده است. لذا اندازه گیری آن در سرم و یا مایعات بیولوژیک مردان و زنان از اهمیت کلینیکی برخوردار است. امروزه یکی از مهمترین موضوعات مورد بحث در ناباروری ایمونولوژیک, طراحی روشی استاندارد جهت اندازه گیری ASA می باشد. مطالعات انجام شده نشان می دهند که روش الایزا در بین روش های تشخیص ASA, درصورتی که از آنتی ژن های سطحی اسپرم با حداقل آلودگی به آنتی ژن های غیر اسپرمی و آنتی ژن های داخلی اسپرم استفاده گردد, روشی بسیار حساس و قابل اعتماد بوده و بهتر از سایر روش های تشخیص و اندازه گیری ASA می باشد. بنابراین هدف از مطالعه حاضر طراحی یک روش الایزا با روش قابل قبول استخراج آنتی ژن های سطح اسپرم و با حداقل آلودگی به سایر پروتیین های اسپرم جهت تعیین میزان ASA می باشد.مواد و روش ها: در این مطالعه, تکنیک الایزای غیرمستقیم با استفاده از سه روش مختلف استخراج آنتی ژن های سطح اسپرم شامل روش سونیکاسیون, استفاده از دترجنت سدیم دودسیل سولفات و نیز استفاده از دترجنت لیتیوم دی یدو سالیسیلات, طراحی گردید. در نهایت پس از طراحی روش, الایزای طراحی شده با آنتی ژن حاصل از سه روش مختلف استخراج آنتی ژن های سطح اسپرم, به همراه دو کیت الایزای تجاری مشابه با تست روتین مراکز درمان ناباروری (SpermMar) مورد مقایسه قرار گرفته است.نتایج: در تجربه عملی از 28 سرم مشکوک به ASA که توسط تست SpermMar, 16 مورد جواب مثبت داشتند, به روش الایزای طراحی شده با آنتی ژن های حاصل از دترجنت LIS, 14 سرم, جواب مثبت حقیقی نشان داد و تنها 2 مورد جواب منفی کاذب وجود داشت و جواب مثبت کاذب نیز مشاهده نگردید؛ درحالی که در روش سونیکاسیون فقط 5 مورد مثبت حقیقی داشت و 11 مورد جواب منفی کاذب نشان داد. روش استفاده از دترجنت SDS نیز 13 مورد مثبت حقیقی, 3 مورد جواب منفی کاذب و 4 مورد جواب مثبت کاذب نشان داد. به علاوه, دو کیت تجاری به ترتیب 7 و 4 مورد جواب مثبت حقیقی نشان داد. در هر دو کیت های تجاری 1 مورد جواب مثبت کاذب و نیز به ترتیب با 9 و 12 مورد جواب منفی کاذب همراه بودند. بر اساس نتایج حاصل روش الایزا با استفاده از دترجنت LIS, حساسیت (5/87%) مناسبی داشته و از ویژگی و کارایی بسیار بالایی در مقایسه با سایر روشها برخوردار است (به ترتیب 100 % و 8/92%). از طرف دیگر همبستگی معنی داری نیز بین روش طراحی شده و SpermMar وجود دارد (r=0.572).نتیجه گیری: بر اساس نتایج این مطالعه روش الایزای طراحی شده با استفاده از آنتی ژن های استخراج شده از سطح اسپرم به کمک دترجنت LIS دارای حداقل نتایج کاذب است و بهتر از سایر روش های استخراج آنتی ژن های سطحی اسپرم و کیت های مشابه خارجی جهت تشخیص و تعیین میزان ASA می باشد.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

صادقی، محمدرضا، طالبیان، اصغر، زرنانی، امیرحسن، جدی تهرانی، محمود، آخوندی، محمدمهدی، و جلالی، محمود. (1382). طراحی یک روش الایزا با استفاده از آنتی ‌ژن‌ های سطحی اسپرم جهت اندازه‌ گیری آنتی ‌بادی ضداسپرم و مقایسه آن با تست SpermMar. باروری و ناباروری (JOURNAL OF REPRODUCTION AND INFERTILITY)، 5(1 (مسلسل 17))، 23-34. SID. https://sid.ir/paper/358719/fa

Vancouver: کپی

صادقی محمدرضا، طالبیان اصغر، زرنانی امیرحسن، جدی تهرانی محمود، آخوندی محمدمهدی، جلالی محمود. طراحی یک روش الایزا با استفاده از آنتی ‌ژن‌ های سطحی اسپرم جهت اندازه‌ گیری آنتی ‌بادی ضداسپرم و مقایسه آن با تست SpermMar. باروری و ناباروری (JOURNAL OF REPRODUCTION AND INFERTILITY)[Internet]. 1382؛5(1 (مسلسل 17)):23-34. Available from: https://sid.ir/paper/358719/fa

IEEE: کپی

محمدرضا صادقی، اصغر طالبیان، امیرحسن زرنانی، محمود جدی تهرانی، محمدمهدی آخوندی، و محمود جلالی، “طراحی یک روش الایزا با استفاده از آنتی ‌ژن‌ های سطحی اسپرم جهت اندازه‌ گیری آنتی ‌بادی ضداسپرم و مقایسه آن با تست SpermMar،” باروری و ناباروری (JOURNAL OF REPRODUCTION AND INFERTILITY)، vol. 5، no. 1 (مسلسل 17)، pp. 23–34، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/358719/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی