مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: نامه مفید | سال:1379 | دوره:6 | شماره:4 (پیاپی 24) | صفحه شروع:123 | صفحه پایان:152

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

176

دانلود:

79

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مالکیت موقت (زمانی)

صفحات

 صفحه شروع 123 | صفحه پایان 152

کلیدواژه

چکیده

 تاسیسات حقوقی از جمله مالکیت, برخاسته از نیازهای بشری و تحولات اجتماعی است. در این مقاله یکی از انواع نو پیدای مالکیت (مالکیت موقت یا زمانی) مورد بررسی قرار گرفته و برای تثبیت آن, این نکته تبیین گردیده که ممکن است مالکیت را به «زمان» مقید کرد, همان گونه که گاه مالکیت به «کسر مشاع» مقید می شود تا نتیجه اش «مالکیت مشاع» باشد. فصل نخست به کلیاتی در باره مالکیت اختصاص یافته تا معلوم شود این نوع مالکیت از نظر تعریف, عناصر و صفات با مالکیت دایمی همخوان است تنها در صفت دوام- آن هم به یکی از معانی سه گانه مذکور برای دوام مالکیت- با آن تفاوت دارد. در فصل دوم دیدگاههای مخالفین و موافقین این تاسیس از نظر ثبوتی و اثباتی مورد بررسی قرار گرفته است. توجیه نظری این نوع مالکیت در فصل سوم و برخی از نمونه های آن در فصل چهارم ارائه شده است.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID