video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,739

دانلود:

290

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تاثیر تزریق عضلانی بتامتازون در کاهش درد و تهوع پس از عمل جراحی هموروئید کتومی

صفحات

 صفحه شروع 16 | صفحه پایان 21

چکیده

 درد پس از عمل از مهم ترین مشکلات بیماران جراحی می باشد. با توجه به تاثیر پروستاگلاندین ها در ایجاد درد, مطالعه حاضر جهت بررسی تاثیر بتامتازون قبل از عمل جهت کاهش درد و تهوع پس از عمل هموروئید انجام گرفت. 66 بیمار مبتلا به هموروئید داخلی درجه سه کاندیدای عمل جراحی انتخاب گردیده و در دو گروه 33 نفری قرار گرفتند. در گروه مورد قبل از عمل, 6 میلی گرم بتامتازون عضلانی تزریق شد. در هر گروه پس از عمل هموروئید کتومی میزان درد بر اساس معیار VAS در ساعات اول, دوم, سوم و چهارم و زمان ترخیص اندازه گیری شد. میزان تهوع نیز در دو گروه بررسی و مقایسه گردید. میانگین سنی بیماران 8.26±37.4 سال بود. به جز در ساعت اول و زمان ترخیص, در سایر ساعات مورد مطالعه, شدت درد در دو گروه مورد به صورت معنی داری از شاهد کمتر بودP<0.05) ). ولی شدت درد بر حسب جنس تفاوتی نداشت. علاوه بر این در تمام ساعات مورد نظر, رابطه مثبت و معنی داری بین سن و شدت درد وجود داشت(P<0.05) . میزان بروز تهوع در گروه مورد 21.2 درصد و در گروه شاهد 42.4 درصد بود (P<0.05). لذا به نظر می رسد که می توان از بتامتازون در کاهش درد و تهوع بعد از عمل جراحی هموروئید استفاده کرد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  بهداد، اکبر، محمودیه، محسن، و حسین پور، مهرداد. (1382). بررسی تاثیر تزریق عضلانی بتامتازون در کاهش درد و تهوع پس از عمل جراحی هموروئید کتومی. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (Journal of Shahrekord University of Medical Sciences)، 5(1)، 16-21. SID. https://sid.ir/paper/358079/fa

  Vancouver: کپی

  بهداد اکبر، محمودیه محسن، حسین پور مهرداد. بررسی تاثیر تزریق عضلانی بتامتازون در کاهش درد و تهوع پس از عمل جراحی هموروئید کتومی. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (Journal of Shahrekord University of Medical Sciences)[Internet]. 1382؛5(1):16-21. Available from: https://sid.ir/paper/358079/fa

  IEEE: کپی

  اکبر بهداد، محسن محمودیه، و مهرداد حسین پور، “بررسی تاثیر تزریق عضلانی بتامتازون در کاهش درد و تهوع پس از عمل جراحی هموروئید کتومی،” مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (Journal of Shahrekord University of Medical Sciences)، vol. 5، no. 1، pp. 16–21، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/358079/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی