مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: گیاه و زیست بوم
سال:1387 | دوره:4 | شماره:13
صفحه شروع:65 | صفحه پایان:76

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

257

دانلود:

94

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

شناسایی گونه های جنس شبدر (بخش Chronosemium) در ایران با استفاده از خصوصیات دانه

صفحات

 صفحه شروع 65 | صفحه پایان 76

چکیده

 Chronosemium یکی از بخش های جنس شبدر می باشد که دارای 5 گونه علفی یک سالهT.aureum) ,T.campestre ,T.grandiflorum ,T.micranthum ,(T.spadiceum  و یک گونه علفی چند ساله T.badium در ایران می باشد. دو گونهT.aureum  و T.campestre دارای شباهت های ریخت شناسی بسیار به ویژه در شکل درفش گل, طول دندانه های کاسه و رنگ جام گل می باشند و هم چنین دو گونهT.badium  و T.spadiceum در صفت هایی مانند شکل درفش و رنگ جام گل دارای تشابه بالایی هستند, به طوری که مطالعه های ریخت شناسی به تنهایی قادر به تفکیک و شناسایی آن ها نمی باشد. با استفاده از میکروسکوپ الکترونی (S.E.M) اطلاعات مربوط به سه دانه از هرگونه مورد بررسی قرار گرفت و صفت هایی مانند شکل دانه, رنگ دانه, تزیینات سطح دانه, طول دانه (L), عرض دانه(W) , نسبت L/W و شکل ناف در نظر گرفته شد. بیش ترین طول دانه مربوط به گونه T.badium و کم ترین طول دانه مربوط به گونه T.aureum می باشد؛ هم چنین بیش ترین عرض دانه در گونه T.badium و کم ترین آن در گونه T.aureum مشاهده شد. تزیینات سطح دانه در گونه های این بخش از غده ای (tuberculate) تا چروکیده (rugulate) و رنگ دانه بین زرد تا قهوه ای متغیر می باشد. با تجزیه خوشه ای (کلاستر(, PCA و FA صفت های مربوط به دانه, قرابت فنتیکی گونه ها مطالعه شد و در پایان کلید شناسایی مربوط به گونه های این بخش بر اساس صفات مربوط به دانه ارایه شد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی