مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

655

دانلود:

242

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

عاملهای موثر بر بهره وری دبیران زن تربیت بدنی از دیدگاه خود، مدیران مدرسه ها و مسئولان آموزش و پرورش و ارائه الگو

صفحات

 صفحه شروع 43 | صفحه پایان 57

چکیده

 هدف تحقیق حاضر, توصیف عاملهای مؤثر بر بهره وری دبیران زن تربیت بدنی از دیدگاه مدیران مدرسه ها, مسئولان تربیت بدنی آموزش و پرورش و خود آنها بود. آزمودنیهای تحقیق به طور تصادفی از سه جامعه انتخاب شدند که شامل 300 دبیر زن تربیت بدنی, 300 مدیر مدرسه دخترانه و 35 مسئول زن تربیت بدنی آموزش و پرورش می شدند. محقق برای جمع آوری اطلاعات به روش دلفی, پرسشنامه ای را در چهار بخش حاوی 41 سئوال به سبک لیکرت در خصوص عاملهای موثر بر بهره وری نیروی انسانی (عاملهای شخصی, محیطی سازمانی, انگیزشی و اقتصادی اجتماعی) تنظیم کرد که اعتبار و پایائی آن نیز تأیید شد (آلفای کرونباخ=0.89). با کمک آزمون کروسکال والیس و آزمونهای تعقیبی, دیدگاههای آزمودنیهای بررسی و با روش تحلیل عاملی, عامل های متفاوت اولویت بندی شدند. طبق نتایج به دست آمده, بین دیدگاه آزمودنیها در بخش عامل شخصی و عامل اقتصادی اجتماعی پرسشنامه, تفاوت معناداری مشاهده شد. اولویت بندی عاملها به ترتیب اهمیت عبارت بودند از: عاملهای محیطی سازمانی, انگیزشی, اقتصادی اجتماعی و شخصی.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  خیابانچیان، نازیلا، امیرتاش، علی محمد، و مظفری، سیدامیراحمد. (1383). عاملهای موثر بر بهره‌وری دبیران زن تربیت بدنی از دیدگاه خود, مدیران مدرسه‌ها و مسئولان آموزش و پرورش و ارائه الگو. المپیک، 12(4 (پیاپی 28))، 43-57. SID. https://sid.ir/paper/357977/fa

  Vancouver: کپی

  خیابانچیان نازیلا، امیرتاش علی محمد، مظفری سیدامیراحمد. عاملهای موثر بر بهره‌وری دبیران زن تربیت بدنی از دیدگاه خود, مدیران مدرسه‌ها و مسئولان آموزش و پرورش و ارائه الگو. المپیک[Internet]. 1383؛12(4 (پیاپی 28)):43-57. Available from: https://sid.ir/paper/357977/fa

  IEEE: کپی

  نازیلا خیابانچیان، علی محمد امیرتاش، و سیدامیراحمد مظفری، “عاملهای موثر بر بهره‌وری دبیران زن تربیت بدنی از دیدگاه خود, مدیران مدرسه‌ها و مسئولان آموزش و پرورش و ارائه الگو،” المپیک، vol. 12، no. 4 (پیاپی 28)، pp. 43–57، 1383، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/357977/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی