مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

898

دانلود:

211

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی پارامترهای تشخیص افتراقی کژدم ادونتوبوتوس دوریه نر و ماده

صفحات

 صفحه شروع 11 | صفحه پایان 16

چکیده

 سابقه و هدف: با توجّه به اهمیت پارامترهای مرفولوژیک در علم جانورشناسی و شناخت این شاخص ها در تشخیص جنسیت در یک گونه, و اهمیت مطالعه در روی گونه های بومی کشور, بررسی فوق به منظور تعیین پارامترهای تشخیص نر و ماده کژدم ادونتوبوتوس دوریه انجام شد. مواد و روش ها: این پژوهش به روش توصیفی انجام گرفت. 91 کژدم ادونتوبوتوس دوریه که قبلا جنسیت آنها با مشاهده وضعیت زایمان و عدم دفع اسپرماتوفور (ماده) و عدم مشاهده بارداری و زایمان و دفع اسپرماتوفور (نر) مشخص شده بود بررسی شدند. پس از قرار دادن آنها در الکل اتیلیک 70 درصد تعداد دندانه های شانه در سطح شکمی, طول شانه, اندازه بند شکم از سطح پشتی و اندازه کژدم, با خط کش تعیین شد و تفاوت های آن با آزمون T-text مورد قضاوت آماری قرار گرفت. یافته ها: از 91 نمونه مورد مطالعه 39 عدد نر و 51 عدد ماده تشخیص داده شد. در یک نمونه کژدم نر به علّت ناهنجاری در شانه ها از مطالعه حذف گردید. میانگین (± انحراف معیار) تعداد دندانه های شانه هر طرف در کژدم های نر 3± 31 و در کژدم های ماده 2 ± 22 طول شانه در ماده 1.65 ± 6.5 و در نرها 2± 8 میلی متر, اندازه بند پنجم شکم از سطح پشتی در ماده ها 5± 10 و در نرها 2± 8 میلی متر و طول کژدم های ماده 2.15 ± 5.35 و در نرها 1.65 ± 5.35 سانتی متر بود. نتیجه گیری : تعداد دندانه شانه و طول شانه بیشتر در جنس نر و اندازه بند پنجم شکم از سطح پشتی کمتر در جنس نر می تواند موجب افتراق جنسیت این کژدم شود و از اندازه کژدم نمی توان برای افتراق نر و ماده استفاده کرد.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  دهقانی، روح اله، و تیرگری، سیاوش. (1382). بررسی پارامترهای تشخیص افتراقی کژدم ادونتوبوتوس دوریه نر و ماده. فیض، 7(4 (پی در پی 28))، 11-16. SID. https://sid.ir/paper/357965/fa

  Vancouver: کپی

  دهقانی روح اله، تیرگری سیاوش. بررسی پارامترهای تشخیص افتراقی کژدم ادونتوبوتوس دوریه نر و ماده. فیض[Internet]. 1382؛7(4 (پی در پی 28)):11-16. Available from: https://sid.ir/paper/357965/fa

  IEEE: کپی

  روح اله دهقانی، و سیاوش تیرگری، “بررسی پارامترهای تشخیص افتراقی کژدم ادونتوبوتوس دوریه نر و ماده،” فیض، vol. 7، no. 4 (پی در پی 28)، pp. 11–16، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/357965/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی