مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: گیاه و زیست بوم
سال:1387 | دوره:4 | شماره:13
صفحه شروع:86 | صفحه پایان:103

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

144

دانلود:

105

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر تراکم گیاهی بر فنولوژی و خصوصیت های زراعی آفتابگردان آجیلی در شرایط آبیاری محدود

صفحات

 صفحه شروع 86 | صفحه پایان 103

چکیده

 برای بررسی تاثیر تنش کم آبی و تراکم گیاه بر آفتابگردان آجیلی نوع قلمی, آزمایشی به صورت طرح کرت های یک بار خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوی در سال 1384 انجام شد. عامل تنش در کرت اصلی در سه سطح, شامل آبیاری پس از 50, 100 و 150 میلی متر تبخیر از تشتک تبخیر کلاس A از مرحله 10 برگی و تراکم گیاه در کرت فرعی در چهار سطح, شامل 2.5, 3.5, 4.5 و 5.5 گیاه در مترمربع در نظر گرفته شد. نتیجه های به دست آمده نشان دادند که تنش اثر قابل توجهی بر صفت های فنولوژیکی, ریخت شناسی و زراعی آفتابگردان آجیلی داشت. با افزایش میزان تنش کم آبی, صفت های طول دوره گلدهی, طول دوره پرشدن دانه, طول دوره رشد, ارتفاع گیاه, قطر ساقه, تعداد برگ فعال, تعداد کل دانه در طبق و در واحد سطح, وزن صددانه, عملکرد دانه, شاخص برداشت و تلاش بازآوری کاهش یافت و درصد تعداد دانه های پوک در طبق افزایش نشان داد. تراکم گیاه نیز بر همه صفت های نام برده در سطح احتمال 1% تاثیر معنی داری داشت. با افزایش تراکم گیاه, همه صفت های فنولوژیک, قطر ساقه, تعداد کل دانه در طبق و وزن صددانه کاهش پیدا کرد و سایر صفت های گفته شده افزایش یافت. اگر چه تعداد کل دانه در طبق با افزایش تراکم گیاه کاهش یافت؛ اما به دلیل افزایش تعداد کل دانه در واحد سطح, با وجود کاهش وزن صددانه, عملکرد دانه افزایش پیدا کرد. اثر متقابل تنش و تراکم نیز کلیه صفات فنولوژیک, تعداد برگ, درصد تعداد دانه های پوک در طبق, عمکرد دانه و شاخص برداشت را در سطح احتمال 1% تحت تاثیر قرار داد. با توجه به اهمیت وزن دانه (اندازه دانه) در آفتابگردان آجیلی به همراه عملکرد دانه بیش تر در هر یک از سطوح آبیاری پس از 50, 100 و 150 میلی متر تبخیر, به ترتیب تراکم های 4.5, 3.5 و 2.5 گیاه در مترمربع مناسب می باشد.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.