مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: جستارهای نوین ادبی | سال:1388 | دوره:42 | شماره:4 (مسلسل 167) | صفحه شروع:127 | صفحه پایان:149

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

615

دانلود:

469

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مینوشناسی اهریمن در اوستا و متون پهلوی

نویسنده

 اکبری مفاخر صفدر (آرش)

صفحات

 صفحه شروع 127 | صفحه پایان 149

چکیده

 مینو شناسی اهریمن, عبارت است از بررسی و شناخت اهریمن در دنیای مینو؛ دنیایی که موجودات آن در حالت نادیدنی, ناپسودنی و بدون تن هستند. در این مقاله مینوشناسی اهریمن در اوستا و متون پهلوی مورد بررسی قرار می گیرد. در گاهان, اهریمن به عنوان منش بد در برابر منش نیک قراردارد که به آفریدگاری او در هفتها می انجامد. در اوستای نو این حضور مینوی با ویران گریهای اهریمن ادامه و با ناتوانی و گریز او به دوزخ در رستاخیز پایان می یابد. در متون پهلوی تصویر زندگی مینوی اهریمن گسترش می یابد که برجسته ترین ویژگی آن آموزه نیستی اهریمن در برابر هستی اورمزد است. این آموزه از سویی اندیشه های فلسفی و انتزاعی درباره اهریمن را به وجود آورده و از سوی دیگر اندیشه گیتی پذیری او را فراهم می کند تا اسطوره های مربوط به اهریمن به داستان و تمثیل دگرگون گردد. یکی از مباحث مهم در مینوشناسی اهریمن, زندانی شدن او در آسمان در حالت مینوست. این گرفتاری اندیشه های فلسفی, تمثیلی و نمادی را به وجودآورده که نخستین بنیادهای آموزه دفاع از اهریمن در آنها دیده می شود. در فرجام شناسی ایرانی, اهریمن یا ناکار شده و به دوزخ افکنده می شود (بازتاب چالش های درونی و روانی انسان) و یا کشته می شود (بازتاب سرنوشت شورشیان و بددینان).

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID