مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: فنون ادبی
سال:1396 | دوره:9 | شماره:2 (پیاپی 19)
صفحه شروع:67 | صفحه پایان:81

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

376

دانلود:

156

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی چندمعنایی در پسوند اشتقاقی «ین» با تکیه بر متون ادبی

صفحات

 صفحه شروع 67 | صفحه پایان 81

چکیده

 واژه مشتق در دستورهای مبتنی بر نظریه ساختاری آن است که از یک تکواژ آزاد و دست کم یک وند ساخته شده باشد. بر اساس این نظریه, پایه واژه کلمات مشتق الزاما فعلی نیست و می تواند اسمی و وصفی و... نیز باشد. همچنین, وند می تواند مقوله/نوع و معنای واژه را تغییر دهد و چندمعنایی پدید آورد. چندمعنایی یعنی یک واژه از چند معنی برخوردار باشد و می تواند در سطح تکواژ, واژه, گروه و جمله بررسی شود. انتقال معنا, هنرآفرینی و کاربرد ویژه از مهم ترین علل پیدایش چند معنایی اند. پسوند «ین» از پسوندهای زایا و فعال زبان فارسی است که با ساختن واژگان اشتقاقی, چندمعنایی پدید می آورد. نوع واژگان مشتق از پسوند «ین» غالبا صفت نسبی است و بنابراین, در جایگاه صفت می نشینند و معانی شان وابسته به همنشین, یعنی موصوف آنهاست. واژگان مذکور گاهی تحت تاثیر همنشینی معنایی, جانشین موصوف می شوند و تغییر مقوله, انتقال و افزایش معنایی را سبب می گردند. هنرآفرینی از دیگر کارکردهای واژگان اشتقاقی با پسوند «ین» برای انتقال معنا و عامل دیگر پیدایش چندمعنایی است که افزون بر کاربرد واژگان به شکل استعاری و مجازی, به صورت آرایه های استخدام, ایهام, تضاد و جناس نیز نمود پیدا می کند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی