مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

955

دانلود:

211

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی کارایی شعله افکن در مقایسه با روش های متداول مبارزه با علفهای هزر در مزارع کشت مستقیم پیاز

نویسندگان

محسن پور مسعود

صفحات

 صفحه شروع 77 | صفحه پایان 86

چکیده

 سمیت تنفسی و دور کنندگی اسانس گیاه درمنه کوهی Artemisia aucheri (Asteraceas) روی حشرات کامل چهار آفت انباری شامل سوسک چهار نقطه ای حبوباتcallosobruchus maculates (Col.,Bruchidae) , شپشه آرد Tribolium castaneum Tenebrionidae, شپشه برنج Sitophilus oryzae و شپشه گندم s.granaries (col.,curculionidae  در شرایط دمایی 30±2 درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی 60±5 درصد و تاریکی مورد بررسی قرار گرفت. در سمیت تنفسی با افزایش غلظت در مورد مرگ ومیر افزایش یافت و پس از 48 ساعت در بالاتری غلظت (0.926 m1/cm3) به ترتیب برابر 84.41, 85.41,84.70, 83.04 درصد برای سوسک چهار نقطه ای حبوبات, شپشه آرد, شپشه برنج و شپشه گندم بود. در 3, 6, 9 ساعت پس از کاربرد اسانس سوسک چهار نقطه ای حبوبات به ترتیب با 20.33, 35.70 و 47.96 درصد مرگ و میر حساس تر از دیگر حشرات بود. مقادیر ls50 محاسبه شده به ترتیب برابر 0.1074, 0.1221 ,0.1277 و 0.1389 m1/cm3 برای سوسک چهار نقطه ای حبوبات, شپشه آرد, شپشه برنج و شپشه گندم بود. اسانس گیاهی به طور معنی داری دارای اثر دورکنندگی روی حشرات مورد مطالعه بوده ودر غلظت 0.03m1/cm3 باعث دور کردن حشرات کامل سوسک چهار نقطه ای حبوبات, شپشه آراد, شپشه برنج و شپشه گندم به ترتیب به میزان 41.99,51.45 , 47.31 و 46.31 درصد گردید. درصد دورکنندگی در غلظت های مختلف با هم اختلاف معنی دار داشته و با افزایش غلظت, اثر دور کنندگی اسانس برای هر چهار گونه حشرات مورد آزمایش افزایش یافت.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  شیمی، پرویز، و فقیه، سیداحمد. (1382). بررسی کارایی شعله افکن در مقایسه با روش های متداول مبارزه با علفهای هزر در مزارع کشت مستقیم پیاز . آفات و بیماریهای گیاهی، 71(2)، 77-86. SID. https://sid.ir/paper/357634/fa

  Vancouver: کپی

  شیمی پرویز، فقیه سیداحمد. بررسی کارایی شعله افکن در مقایسه با روش های متداول مبارزه با علفهای هزر در مزارع کشت مستقیم پیاز . آفات و بیماریهای گیاهی[Internet]. 1382؛71(2):77-86. Available from: https://sid.ir/paper/357634/fa

  IEEE: کپی

  پرویز شیمی، و سیداحمد فقیه، “بررسی کارایی شعله افکن در مقایسه با روش های متداول مبارزه با علفهای هزر در مزارع کشت مستقیم پیاز ،” آفات و بیماریهای گیاهی، vol. 71، no. 2، pp. 77–86، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/357634/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی