مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: علوم پایه (دانشگاه آزاد اسلامی) | سال:1389 | دوره:20 | شماره:76 (ویژه نامه شیمی) | صفحه شروع:41 | صفحه پایان:42

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

126

دانلود:

50

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

سنتز آسان و سریع مشتقات جدید اسپایروی آیزاتین - سیکلوپروپان از 2- پیرازولینها

صفحات

 صفحه شروع 41 | صفحه پایان 42

چکیده

 مقدمه: آیزاتین ترکیبی با اثرات بیولوژیکی زیادی همچون فعالیتهای ضد باکتری, ضد قارچی, ضد HIV و ضد سرطانی می باشد. سیکلوپروپان بخش اصلی ساختاری بسیاری از ترکیبات سنتزی و طبیعی است و فعالیتهای بیولوژیکی زیادی از خود نشان می دهد و شیمیدانان سعی نموده اند تا آن را با روشهای جدیدی سنتز نمایند.هدف: در این تحقیق روشی آسان و سریع برای سنتز مشتقات جدید اسپایروی آیزاتین - سیکلوپروپان از 2- پیرازولینها گزارش می شود. این ترکیبها هر دو بخش آیزاتینی و سیکلوپروپانی را دارند و می توانند در شیمی پزشکی و دارویی حایز اهمیت باشند.روش بررسی: 2-پیرازولینها در تولوئن حل شده و سپس سرب تترااستات (LTA) جامد در دمایºC 50-40 به مخلوط اضافه شده و واکنش به مدت 20-10 دقیقه ادامه یافت و ترکیبهای اسپایروی جدید آیزاتین - سیکلوپروپان تهیه شدند. محصولات خالص سازی شده و ساختار آنها با استفاده از بررسیهای طیفی شناسایی شد.نتایج: سنتز سیکلوپروپان با روش کیشنر به دماهای بالا نیاز دارد. در این بررسی, واکنش با سرب تترااستات کاتالیز شده و در دماهای پائینتر صورت گرفت . یکی از دو دیاسترئومر به دست آمده با راندمان بالاتری نسبت به دیگری تولید شد. به عنوان مثال, نسبت دیاسترئومری 2a:3a=2.7:1 با انتگرالگیری سیگنالها در طیف 1H NMR مخلوط 2a و 3a تعیین گردید.نتیجه گیری: تعدادی از اسپایرو آیزاتین - سیکلوپروپانها با روشی ساده و سریع سنتز شدند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID