مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران | سال:1388 | دوره:25 | شماره:4 (پیاپی 46) | صفحه شروع:456 | صفحه پایان:469

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

182

دانلود:

117

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثر تنش خشکی و آسکوربات خارجی بر روی رنگیزه های فتوسنتزی، فلاونوئیدها، ترکیبهای فنلی و میزان پراکسیداسیون لیپیدی در گیاه انیسون (.Pimpinella anisum L)

صفحات

 صفحه شروع 456 | صفحه پایان 469

چکیده

 استرس خشکی باعث تحریک ساخته شدن گونه های اکسیژن فعال در کلروپلاستهای گیاهی می شود و گونه های اکسیژن فعال نیز سبب پراکسیداسیون لیپیدهای غشایی و تخریب غشای سلولی می شود. انیسون(Pimpinella anisum L.)  یکی از گیاهان دارویی بسیار معطر است که ارزش صادراتی فراوانی دارد. در این پژوهش, آسکوربات با هدف اهمیت کنترل استرس اکسیداتیو در تحمل به کمبود آب, بکار گرفته شد و تغییرات محتوای رنگیزه ای برگها, ترکیبهای فنلی کل و محتوای مالون دی آلدئید بر روی گیاه بررسی شد. طی یک مطالعه گلدانی, تنش خشکی بر اساس نسبتهای مختلفی از ظرفیت زراعی در سه سطح شاهد, متوسط و شدید (به ترتیب 100, 60 و 25 درصد ظرفیت زراعی) و آسکوربات با یک غلظت  1.4mMبه صورت مه پاشی اعمال گردید. با پیشرفت تنش, محتوای کلروفیل و نسبت کلروفیل a به کلروفیل b کم شد, در حالی که مقدار فلاونوئید و آنتوسیانین افزایش یافت. همچنین در اثر دهیدراتاسیون, افزایش کاروتن و گزانتوفیل تنها در تنش متوسط گزارش شد. آسکوربات, میزان کلروفیلها و کاروتنوئیدها را زیاد نمود اما میزان فلاونوئید و آنتوسیانین را کاهش داد و تاثیر چشمگیری در افزایش ترکیبهای فنلی کل اندامها در تمام سطوح داشت. همچنین مقدار مالون دی آلدئید در شرایط تنش متوسط نسبتا ثابت ماند ولی در شرایط تنش شدید به طور معنی دار افزایش یافت که حضور آسکوربات منجر به کاهش موثر این متابولیت شد. بنابر نتایج بدست آمده در این پژوهش, آسکوربات خارجی توانست با مکانیسمهای مختلفی توانایی گیاه انیسون را در پاسخ به تنش خشکی افزایش داده و اثر محافظتی در برابر اکسیداسیون لیپیدها (که ناشی از خشکی می باشد) داشته باشد.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID