video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

627

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اختلال دو قطبی کودکان و عملکرد مدرسه (چکیده دهمین همایش پیاپی سالیانه انجمن علمی روانپزشکان ایران)

نویسندگان

محمودی قرایی جواد

صفحات

 صفحه شروع 377 | صفحه پایان 377

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 هدف: اختلال دو قطبی در کودکان یک بیماری مزمن و ناتوان کننده است. این اختلال می تواند بر حوزه های مختلف عملکردی از جمله حوزه عملکرد تحصیلی کودکان تاثیر به سزایی داشته باشد. لذا توجه به انجام مداخلات توان بخشی در این زمینه ضروری است. روش: منابع مربوط به مطالعات 10 سال گذشته مرور شده است و ارایه خواهد شد. یافته ها: در یک مطالعه کوهورت  %42از کودکان مبتلا به اختلال دو قطبی مشکلات خواندن و نوشتن داشتند. مطالعه دیگری این رقم را %46 برای اختلال خواندن و نوشتن و %29 برای اختلال ریاضیات گزارش نمود. بر اساس مطالعه پاولوری و همکاران اختلال در حافظه در حال کار در کودکان مبتلا به اختلال دو قطبی دیده می شود. اختلال در ارتباط با همتاها عامل دیگری است که می تواند عملکرد مدرسه را تحت تاثیر قرار دهد. جدا از تاثیرات منفی نشانه های اختلال دو قطبی به نظر می رسد که این بیماران از شناخت اجتماعی لازم برای ارتباط با همتاها برخوردار نیستند. براین اساس درنظر گرفتن برنامه های اختصاصی برای این کودکان در مدرسه ضروری است.نتیجه گیری: اختلال دو قطبی می تواند بر عملکرد فرد در مدرسه اثر بگذارد و نیازمند برنامه های بازتوانی است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  فایل موجود نیست.