مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: کودکان استثنایی (پژوهش در حیطه کودکان استثنایی) | سال:1388 | دوره:9 | شماره:3 (پیاپی 33) | صفحه شروع:223 | صفحه پایان:238

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

541

دانلود:

413

استناد:

6

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

میزان شروع مشکلات رفتاری دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر تهران

صفحات

 صفحه شروع 223 | صفحه پایان 238

چکیده

 هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان شیوع اختلالات رفتاری در میان دانش آموزان مقطع ابتدایی در شهر تهران انجام شده است. روش: در این پژوهش 1407 دانش آموز مقطع ابتدایی در پایه های تحصیلی اول تا پنجم, با روش نمونه گیری خوشه ای از مناطق مختلف شهر تهران, انتخاب شده اند. ابزار اندازه گیری اختلالات رفتاری در این پژوهش, سیاهه رفتار کودک آخن باخ فرم معلم بود که دارای 11 خرده مقیاس است. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داده است که میزان شیوع اختلالات رفتاری بر اساس طبقه بندی بالینی در مقیاس نظام مبتنی بر تجربه 20.3 درصد در طبقه بالینی و 5.8 درصد در طبقه مرزی است. در طبقه بالینی, بیشترین فراوانی به اختلالات درونی سازی و کمترین فراوانی به اختلالات اضطرابی اختصاص دارد. در طبقه مرزی نیز بیشترین فراوانی به افسردگی و کمترین فراوانی به مشکلات تفکر اختصاص دارد. نتیجه گیری: درصد بالایی از مشکلات رفتاری در دانش آموزان وجود دارد که نیازمند طراحی برنامه های آموزشی و مداخلات روان شناختی است.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID