مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

842

دانلود:

0

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر یک برنامه تمرینی منتخب بر آمادگی هوازی و برخی از ویژگی های ساختاری، فیزیولوژیکی و مقایسه آن در دو گروه از مردان دانشگاهی

نویسندگان

رمضان پور محمدرضا

صفحات

 صفحه شروع 53 | صفحه پایان 64

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 در این تحقیق تاثیر یک برنامه تمرینی، دویدن هوازی با فشار 90؛ 70% بیش ترین ضربان قلب بر آمادگی و توان هوازی؛ وزن و درصد چربی؛ ضربان قلب و فشار خون استراحتی؛ هماتوکریت؛ گلبول های قرمز؛ هموگلوبین؛ چربی ها و لیپوپروتئین های سرم (کلسترول، TG.S, HDL-c, LDL-c, VLDL-c) بررسی و تغییرهای متغیرها در دو گروه سنی جوان و مسن با یکدیگر مقایسه شد. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که آمادگی و توان هوازی در هر دو گروه به طور معنی داری افزایش یافت. توان هوازی نسبی در گروه جوان و مسن به ترتیب 18% (از 39.5 به 46.61 میلی لیتر به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در دقیقه) و 14.5% (از 35.82 به 41.0 میلی لیتر به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در دقیقه) افزایش یافت. زمان دوی کوپر در گروه جوان و مسن به ترتیب 21% و 14.25% کاهش معنی دار داشت. وزن تام، درصد چربی و وزن چربی در هر دو گروه کاهش معنی دار و چگالی در هر دو گروه و وزن خالص تنها در گروه مسن افزایش معنی دار یافت. در هر دو گروه شاخص توده بدنی، محیط دور شکم و ضربان قلب استراحتی حدود 8% کاهش معنی دار داشت. کاهش فشار خون سیستولی در هر دو گروه معنی دار بود، اما کاهش فشار دیاستولی معنی دار نبود. همچنین کاهش هماتوکریت در هر دو گروه معنی دار بود و تغییرهای RBC و هموگلوبین معنی دار نبود. تنها در گروه جوان کاهش TC و LDL-c معنی دار بود. تغییرهای TGS و VLDL-c در هر گروه مفید اما غیرمعنی دار بود. در مقایسه بین دو گروه مشخص تمرین با کم و کیفی که در این تحقیق اجرا شد، تاثیر تقریبا مشابهی روی متغیرهای تحت بررسی هر دو گروه به جا گذاشت؛ بجز در مورد وزن خالص TC و LDL-c که تغییرهای وزن خالص تنها در گروه مسن و تغییرهای TC و LDL-c تنها در گروه جوان معنی دار بود، بین برخی از متغیرها با یکدیگر نیز همبستگی معنی داری برقرار بود. به طور کلی می توان نتیجه گیری کرد: با این که روند افزایش سن آمادگی هوازی و کارایی دستگاههای بدن کاهش پیدا می کند؛ با اجرای تمرین و فعالیت بدنی، کارایی افراد مسن تقریبا مشابه جوان ترها تغییرهای مفید و سودمندی می یابد.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

رمضان پور، محمدرضا. (1380). تاثیر یک برنامه تمرینی منتخب بر آمادگی هوازی و برخی از ویژگی های ساختاری, فیزیولوژیکی و مقایسه آن در دو گروه از مردان دانشگاهی . المپیک، 9(4-3 (پیاپی 20))، 53-64. SID. https://sid.ir/paper/357547/fa

Vancouver: کپی

رمضان پور محمدرضا. تاثیر یک برنامه تمرینی منتخب بر آمادگی هوازی و برخی از ویژگی های ساختاری, فیزیولوژیکی و مقایسه آن در دو گروه از مردان دانشگاهی . المپیک[Internet]. 1380؛9(4-3 (پیاپی 20)):53-64. Available from: https://sid.ir/paper/357547/fa

IEEE: کپی

محمدرضا رمضان پور، “تاثیر یک برنامه تمرینی منتخب بر آمادگی هوازی و برخی از ویژگی های ساختاری, فیزیولوژیکی و مقایسه آن در دو گروه از مردان دانشگاهی ،” المپیک، vol. 9، no. 4-3 (پیاپی 20)، pp. 53–64، 1380، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/357547/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی


    مرکز اطلاعات علمی SID
    ویراستاری
    فایل موجود نیست.