مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,008

دانلود:

187

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تفاوت های ناحیه ای در نقش جریان یونی i_f در تولید پتانسیل های پیش میکری سلول های گره سینوسی - دهلیزی دست نخورده و سالم قلب خرگوش

صفحات

 صفحه شروع 113 | صفحه پایان 122

چکیده

 سابقه و هدف: گره سینوسی - دهلیزی قلب پستانداران-از جمله خرگوش- از نقطه نظر ساختمانی و عمل الکتروفیزیولوژیکی بافت یکنواختی ندارد. تفاوت درمختصات شکل پتانسیل عمل نیز بخوبی دانسته شده است. یکی از دلایل تفاوت در مختصات شکل پتانسیل عمل میتواند مربوط به تفاوت در وجود و یا عدم وجود جریان های یونی در نواحی مختلف گره باشد از جمله جریانهای مطرح که تصورمیشود که نقشی در ایجاد شیب پیس میکری پتانسیل بازی می کند جریان یونی i_f است. این انتظار و پیش بینی در گره سینوسی- دهلیزی قلب خرگوش با بلوکه کردن جریان مذکور هدف این بررسی است. مواد و روش ها: در بررسی حاضر ابتدا از نمونه های توپ مانند کوچک بافتی مربوط به نواحی محیطی (توپ A) بینابینی (توپ B) و مرکزی (توپهای C و D) گره سینوسی - دهلیزی قلب خرگوش ثبت داخل سلولی فعالیتهای الکتریکی توسط میکروالکترود شیشه ای به عنوان کنترل انجام شد و سپس جریان مذکور به مدت 2 دقیقه توسط 2 میلی مولار سزیم مسدود شد و از هر یک از توپهای کوچک بافتی فعالیتهای الکتریکی ثبت گردید. یافته ها: سزیم به طور معنی داری (P<0.05) موجب کاهش شیب پیس میکری به میزان 5±47 درصد (n=5) در توپ A از ناحیه محیطی و به میزان 9±21 درصد (n=4) در توپ D از ناحیه مرکزی گره سینوسی - دهلیزی شد. همچنین سزیم موجب کاهش مقدار فعالیت خودبخودی یا Rate به میزان 1±7 درصد (n=4) در توپ D از ناحیه مرکزی و 1±19 درصد (n=5) در توپ A از ناحیه محیطی گردید. نتیجه گیری: براساس نتایج, احتمالا جریان یونی i__f در فعالیت پیس میکری ناحیه محیطی نقش بیشتری در مقایسه با ناحیه مرکزی گره سینوسی دهلیزی بازی می کند.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

نیک مرام، محمدرضا، و ریچاردبویت، مارک. (1382). تفاوت های ناحیه ای در نقش جریان یونی i_f در تولید پتانسیل های پیش میکری سلول های گره سینوسی - دهلیزی دست نخورده و سالم قلب خرگوش. کومش، 4(4-3)، 113-122. SID. https://sid.ir/paper/357442/fa

Vancouver: کپی

نیک مرام محمدرضا، ریچاردبویت مارک. تفاوت های ناحیه ای در نقش جریان یونی i_f در تولید پتانسیل های پیش میکری سلول های گره سینوسی - دهلیزی دست نخورده و سالم قلب خرگوش. کومش[Internet]. 1382؛4(4-3):113-122. Available from: https://sid.ir/paper/357442/fa

IEEE: کپی

محمدرضا نیک مرام، و مارک ریچاردبویت، “تفاوت های ناحیه ای در نقش جریان یونی i_f در تولید پتانسیل های پیش میکری سلول های گره سینوسی - دهلیزی دست نخورده و سالم قلب خرگوش،” کومش، vol. 4، no. 4-3، pp. 113–122، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/357442/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی