video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

374

دانلود:

613

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر شرایط مختلف فلوتاسیون بر بازیابی کانه های اکسیده سرب و روی معدن گوشفیل

صفحات

 صفحه شروع 249 | صفحه پایان 257

چکیده

 آزمایش های فلوتاسیون برای فلوته کردن سرب و روی روی نمونه ای با 2.4% سرب, 8.0% روی و 10.0% آهن از معدن گوشفیل انجام شد که کانه های با ارزش آن اغلب از نوع اکسیده بود. نتایج حاصل نشان داد که کانه های سرب در pH های 9.5 و 11.5 قابلیت فلوته شدن دارند و به نظر می رسد که ناشی از وجود دو یا چند نوع کانه سرب باشد. از نظر خردایش وقتی که ذرات ابعاد ریزتر از 100 mm دارند, بهترین نتیجه حاصل شد. استفاده از کلکتور های مختلف برای فلوتاسیون روی نشان داد که بازیابی فلوتاسیون روی پایین بوده و قسمت اعظم روی موجود بازیابی نشد و در بهترین حالت با استفاده از آرماک - تی به عنوان کلکتور, بازیابی روی به 27% رسید. از این رو فرآیند فلوتاسیون برای بازیابی روی مناسب نبود, ولی در مورد سرب در نهایت می توان به بازیابی در حدود 70% سرب با عیار بیش از 40% رسید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی