Start: 2/3/2023 3:51:39 AMEnd: 2/3/2023 3:51:40 AM >> 852

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

164

دانلود:

154

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی میزان آگاهی کشتی گیران باشگاه های شهر تهران در مورد دوپینگ و برآورد آنها از شیوع فعلی در کشور (1386 – 1385)

صفحات

 صفحه شروع 105 | صفحه پایان 121

چکیده

 امروزه دوپینگ در ورزشکاران به معضل پیچیده ای تبدیل شده است. باتوجه به اینکه کشتی, ورزش ملی و بومی کشور محسوب می شود و با عنایت به اینکه احتمال سوء مصرف دارو باتوجه به ماهیت قدرتی این رشته زیاد است, بر آن شدیم تا میزان آگاهی کشتی گیران باشگاه های شهر تهران در مورد دوپینگ و برآورد آنها از شیوع فعلی در کشور را بررسی کنیم. به این منظور در یک مطالعه مقطعی, 426 نفر در دوره زمانی 86 – 1385 مورد ارزیابی قرار گرفتند. برای این کار از پرسشنامه ای که روایی و پایایی آن به صورت pilot بر روی 30 نفر مورد سنجش قرار گرفته بود, استفاده شد. برای اجرا, پرسشگران طرح به باشگاه هایی که با نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شده بودند مراجعه و پرسشنامه را بین ورزشکاران توزیع و پس از تکمیل, دریافت کردند. داده ها با برنامه SPSS آنالیز آماری شد. یافته های تحقیق نشان داد آگاهی کشتی گیران از سه حیطه دوپینگ, آشنایی با داروهای غیرمجاز و شناخت عوارض جانبی به ترتیب در 70.8, 95.8 و 99.5 درصد موارد ضعیف یا متوسط ارزیابی شد. در مورد مشاوران ورزشکاران, 40.8 درصد دوستان, 13 درصد مربی و 5.2 درصد پزشکان را عنوان کردند. به ترتیب 35.4 و 12.5 درصد کشتی گیران شیوع سوء مصرف در رقابت های لیگ و ورزشکاران هم باشگاهی خود را بیش از 50 درصد برآورد کردند. به طور کلی می توان نتیجه گرفت که کشتی گیران شهر تهران در حوزه دوپینگ دانش مناسبی ندارند, به همین دلیل تدوین برنامه آموزشی جامع با عنایت به کلیه مخاطبان و با هدف رفع ناآگاهی, اصلاح باورهای نادرست, هوشیار ساختن آنان در مورد تبعات دوپینگ و توجه به ارزش ها در مواجهه با دوپینگ, ضروری است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی