مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,067

دانلود:

276

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارتباط TQM و اثربخشی در حوزه های ستادی سازمان های ورزشی کشور

صفحات

 صفحه شروع 151 | صفحه پایان 165

چکیده

 هدف از انجام پژوهش حاضر, بررسی ارتباط بین TQM و اثربخشی در حوزه های ستادی سازمان های ورزشی کشور است. این حوزه ها شامل سازمان تربیت بدنی, معاونت تربیت بدنی و تندرستی وزارت آموزشی و پرورش و اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم است. جامعه آماری اسن تحقیق را 178 نفر از کارشناسان شاغل در این سه حوزه تشکیل دادند که از میان آنها 123 نفر به روش نمونه گیری تصادفی سهمیه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی بود و ابزار مورد استفاده عبارت بود از دو پرسشنامه که یکی مربوط به TQM و دیگری مربوط به اثربخشی بود که اعتبار آنها به روش آلفای کرونباخ تعیین شد. نظر به کیفی بودن اطلاعات و داده های به دست آمده از آزمون های ناپارامتری (ضریب همبستگی اسپیرمن, آزمون U من - ویتنی) استفاده شد و نتایج ذیل به دست آمد. بین اعمال مدیریت TQM و اثربخشی در اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم رابطه معنی داری مشاهده نشد (P>0.05). بین اعمال مدیریت TQM و اثربخشی در معاونت تربیت بدنی و تندرستی وزارت آموزش و پرورش در سازمان تربیت بدنی رابطه معنی داری مشاهده نشد (P>0.05). شش فرض دیگر به بررسی تفاوت بین اعمال مدیریت TQM و بررسی میزان تفاوت اثربخشی به طور جداگانه در سه بخش پرداخته است

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  اسد، محمدرضا، حمیدی، مهرزاد، و اسدی، حسن. (1381). ارتباط TQM و اثربخشی در حوزه های ستادی سازمان های ورزشی کشور . حرکت، -(پیاپی 14)، 151-165. SID. https://sid.ir/paper/357059/fa

  Vancouver: کپی

  اسد محمدرضا، حمیدی مهرزاد، اسدی حسن. ارتباط TQM و اثربخشی در حوزه های ستادی سازمان های ورزشی کشور . حرکت[Internet]. 1381؛-(پیاپی 14):151-165. Available from: https://sid.ir/paper/357059/fa

  IEEE: کپی

  محمدرضا اسد، مهرزاد حمیدی، و حسن اسدی، “ارتباط TQM و اثربخشی در حوزه های ستادی سازمان های ورزشی کشور ،” حرکت، vol. -، no. پیاپی 14، pp. 151–165، 1381، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/357059/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی