مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: المپیک
سال:1383 | دوره:12 | شماره:1 (پیاپی 25)
صفحه شروع:61 | صفحه پایان:68

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

283

دانلود:

133

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثر یک برنامه منتخب تمرین با وزنه، بر ترکیب بدن و چربی زیرپوست زنان غیرورزشکار

صفحات

 صفحه شروع 61 | صفحه پایان 68

چکیده

 هدف از این تحقیق, مطالعه تأثیر یک برنامه وزنه تمرینی منتخب, بر ترکیب بدن و تغییرات چربی زیرپوست نواحی متفاوت بدن زنان غیر ورزشکار بود. به همین منظور, 20 نفر از زنان غیرورزشکار با میانگین سنی 2.6±36 سال, قد 4±156 سانتیمتر و وزن 2.5±71.5 کیلوگرم به طور تصادفی انتخاب شدند که هیچگونه بیماری جسمی و عوارض اسکلتی نداشتند. برنامه تمرین با وزنه به مدت چهار هفته و هر هفته سه جلسه 50 تا 60 دقیقه ای بود. متغیرهای مورد بررسی عبارت بودند از: وزن, قد, چربی تحت جلدی نواحی شکم, سه سربازو, زیربغل, زیرکتف, فوق خاصره ای, پشت ساق پا, درصد چربی بدن و توده بدون چربی بدن. هر کدام از متغیرها قبل از آغاز دوره تمرینی و پس از پایان آن ارزیابی شدند. در نهایت, اطلاعات به دست آمده با استفاد از آزمون t استودنت تجزیه و تحلیل شدند. یافته های نشان می دهند, برنامة منتخب تمرین با وزنه بر متغیرهای مورد بررسی, غیر از توده بدون چربی بدن, اثر معناداری داشته است (P<0.05). این موضوع تأیید میکند که برنامه تمرین با وزنه منتخب, تأثیر معناداری بر ترکیب بدن آزمونیها داشته است و میتوانیم نتیجه بگیریم, برنامه تمرین با وزنه میتواند در برنامه های کنترل وزن مؤثر باشد.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.