مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,047

دانلود:

375

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی تاثیرات اجتماعی- اقتصادی بازارچه مرزی سرو بر توسعه مناطق روستایی پیرامون

صفحات

 صفحه شروع 369 | صفحه پایان 388

چکیده

 پژوهش حاضر به ارزیابی تاثیرات اجتماعی- اقتصادی بازارچه مرزی سرو (در استان آذربایجان غربی) بر توسعه مناطق روستایی پیرامون پرداخته است. در این مطالعه از روش توصیفی-تحلیلی بهره گرفته شد. جامعه آماری پژوهش, روستاهای پیرامون بازارچه سرو بودند. منطقه مطالعه شده بر اساس نظر کارشناسان به سه لایه با فاصله های سه, شش و نه کیلومتری از بازارچه دسته بندی شدند. درمجموع 14 روستا در این سه لایه شناسایی و مطالعه شدند. در هر روستا به روش نمونه گیری تصادفی ساده, سرپرست خانوار مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت. جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته انجام شد. برای تعیین اعتبار ابزار پژوهش از اظهار نظر استادان و متخصصان ذی ربط و برای تعیین پایایی آن از هم سانی درونی به روش آلفای کرونباخ استفاده شد. ضریب آلفای کرونباخ 0.66 تا .840 برای متغیرهای گوناگون به دست آمد که نشان از بهینگی پرسشنامه داشت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS19 بهره گرفته شد. یافته های تحلیل واریانس نشان دادند که بین روستاها (سه لایه مورد مطالعه) از نظر وضعیت شاخص های اقتصادی اجتماعی, تفاوت معناداری وجود دارد. تاثیر بازارچه سرو بر شاخص های رفاه اجتماعی, اقتصاد روستایی, صنایع دستی و مشارکت اجتماعی در روستاهای لایه اول (سه کیلومتری) مشهود و به صورت کاهشی بود. از طرفی در لایه های دوم و سوم ازنظر شاخص های مذکور تفاوتی مشاهده نشد, بنابراین بازارچه موجب کاهش وضعیت این شاخص ها شده است و اثر کاهشی بر کیفیت زندگی تا لایه دوم قابل ره گیری است. تحلیل اثر کل نشان می دهد که محدوده تاثیر این بازارچه تا شعاع شش کیلومتری بوده و اثر اقتصادی آن در منطقه روستایی پیرامون بیش از اجتماعی و کاهشی بوده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  ابراهیمی مستکانی، عابد، و احمدوند، مصطفی. (1394). ارزیابی تاثیرات اجتماعی- اقتصادی بازارچه مرزی سرو بر توسعه مناطق روستایی پیرامون. پژوهش های روستایی، 6(2)، 369-388. SID. https://sid.ir/paper/356910/fa

  Vancouver: کپی

  ابراهیمی مستکانی عابد، احمدوند مصطفی. ارزیابی تاثیرات اجتماعی- اقتصادی بازارچه مرزی سرو بر توسعه مناطق روستایی پیرامون. پژوهش های روستایی[Internet]. 1394؛6(2):369-388. Available from: https://sid.ir/paper/356910/fa

  IEEE: کپی

  عابد ابراهیمی مستکانی، و مصطفی احمدوند، “ارزیابی تاثیرات اجتماعی- اقتصادی بازارچه مرزی سرو بر توسعه مناطق روستایی پیرامون،” پژوهش های روستایی، vol. 6، no. 2، pp. 369–388، 1394، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/356910/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی