مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مطالعات تفسیری
سال:1395 | دوره:7 | شماره:27
صفحه شروع:159 | صفحه پایان:180

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

328

دانلود:

82

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

عنوان فارسی: بررسی تفسیری مراحل اماته و احیاء مبتنی بر آیه 11 سوره غافر (عنوان عربی: نظرة تفسیریة الی مراحل الإماتة والإحیاء وفق الآیة 11 من سورة غافر)

نویسنده

رجبی آرش | نصیری علی

صفحات

 صفحه شروع 159 | صفحه پایان 180

کلیدواژه

تفسیر تطبیقی (کلیدواژه عربی: الآیة 11 من سورة غافرQ2
التفسیر المقارن)Q2

چکیده

 چکیده فارسی: در آیه 11 غافر دو مرحله اماته و احیاء بیان شده است. مفسران و متکلمان فریقین, در تبیین این دو مرحله با یکدیگر اختلاف نظر دارند و دیدگاه های مختلفی را بیان کرده اند. دراین باره هشت دیدگاه مطرح شده که تنها دو دیدگاه آن مبتنی بر سیاق است. بر اساس سیاق آیات و با توجه به مجموع آیات قرآن این نتیجه به دست می آید که آیه در صدد بیان تمام مراحل موت و حیات و اماته و احیاء انسان از آغاز تا انجام نیست, بلکه با توجه به اعتراف کافران, مراد از دو اماته, اماته از حیات دنیا به برزخ و اماته از برزخ با نفخ صور نخست است و مراد از دو احیاء, احیاء در برزخ و حیات برزخی و احیاء در قیامت پس از نفخ صور دوم است. بنابراین مراحل اماته و احیاء بر اساس آیه فوق بدین ترتیب است: اماته از حیات دنیا, احیاء در برزخ و شروع حیات برزخی, اماته از حیات برزخی به هنگام نفخ صور نخستین و احیاء در قیامت به هنگام نفخ صور دوم. چکیده عربی:بیّنت الآیة 11 من سورة غافر مرحلتین من الإماتة والإحیاء. تختلف آراء مفسری ومتکلّمی الفریقین (الشیعة وأهل السنة), عند تبیینهم لهاتین المرحلتین. طُرحت ثمانیة آراء حول هذا الموضوع؛ رأیان منها مبنیان علی سیاق السیاق. وفقاً لسیاق الآیات وفی ضوء مجموع آیات القرآن یفهم أن الآیة لیست بصدد بیان جمیع مراحل الموت والحیاة والإماتة والإحیاء من بدایة حیاة الإنسان الی نهایتها, وانما علی اثر اعتراف الکافرین, یکون المراد من الإماتتین, إماتة من الحیاة الدنیا الی البرزخ, والإماتة من البرزخ بالنفخ الأول. والمراد من الإحیائین, الإحیاء فی البرزخ والحیاة البرزخیة, والإحیاء فی القیامة من بعد النفخ الثانی فی الصور. وبناءً علی هذا تکون مراحل الإماتة والإحیاء علی أساس ما جاء فی الآیة المذکورة وفوقاً للترتیب التالی: الإماتة من الحیاة الدنیا, والإحیاء فی البرزخ وشروع الحیاة البرزخیة, والإماتة من الحیاة البرزخیة عند نفخ الصور فی المرة الاولی, والإحیاء فی القیامة عند نفخ الصور فی المرة الثانیة.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی