مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

948

دانلود:

271

استناد:

4

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی غنای گونه ای در سه تیپ مختلف ژئومرفولوژیک دشت گمیشان

صفحات

 صفحه شروع 143 | صفحه پایان 143

چکیده

 کشور ما به دلیل وسعت زیاد و تغییرات شرایط اقلیمی و توپوگرافیک, از لحاظ فلوریستیکی بسیار غنی بوده, لذا شناخت انواع پوشش های گیاهی برای برنامه ریزی صحیح مدیریت مراتع الزامی به نظر می رسد. به این منظور در این پژوهش تلاش شد تا غنای گونه ای در سه تیپ مختلف خاک در مراتع دشت گمیشان شامل تیپ دشت سیلابی- دلتایی جدید اترک, تیپ نئوکاسپین و تیپ نهشته های لسی با استفاده از پلات ویتاکر, مورد بررسی قرار داده و سپس رابطه بین غنای گونه ای با خصوصیات مختلف خاکی تعیین گردد. نتایج این تحقیق نشان داد که جفت رگرسیون های تیپ دشت سیلابی- دلتایی جدید اترک و تیپ نئوکاسپین از نظر شیب با هم تفاوت معنی داری ندارند و می توان غنای آنها را یکسان در نظر گرفت. اما بین این دو تیپ, با تیپ نهشته های لسی اختلاف معنی دار مشاهده شد. به طوری که شیب یا عرض از مبدا این رگرسیون ها با هم متفاوت هستند. برای تعیین این اختلاف در هر سه تیپ خاکی تعدادی نمونه خاک از عمق 50-0 سانتی متری برداشت شد و با حفر تعدادی پروفیل در هر یک از تیپ ها اقدام به تعیین سطح ایستابی سفره های زیرزمینی در منطقه گردید. خصوصیات خاکی اندازه گیری شده شامل اسیدیته, هدایت الکتریکی, نسبت جذب سدیم و بافت خاک بود. براساس فرمول تجربی کوودا در تیپ نهشته های لسی سطح ایستابی سفره های زیرزمینی پایین تر از سطح بحرانی بوده, لذا روی شوری خاک تاثیر نداشته اما در دو تیپ دیگر این سطح بحرانی بود. بنابراین سفره های روی شوری خاک تاثیرگذار تشخیص داده شدند. با استفاده از روابط رگرسیون چند متغیره تنها فاکتور خاکی موثر روی غنای گونه ای EC خاک تشخیص داده شد و در نهایت معادله ای بین تعداد گونه در واحد سطح با EC خاک به دست آمد. S=18.74(±0.182)-0.107(±0.003) EC

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

فروزنده، مریم، ضیاتباراحمدی، میرخالق، و تمرتاش، رضا. (1382). بررسی غنای گونه‌ای در سه تیپ مختلف ژئومرفولوژیک دشت گمیشان. منابع طبیعی ایران، 56(2-1)، 143-143. SID. https://sid.ir/paper/356171/fa

Vancouver: کپی

فروزنده مریم، ضیاتباراحمدی میرخالق، تمرتاش رضا. بررسی غنای گونه‌ای در سه تیپ مختلف ژئومرفولوژیک دشت گمیشان. منابع طبیعی ایران[Internet]. 1382؛56(2-1):143-143. Available from: https://sid.ir/paper/356171/fa

IEEE: کپی

مریم فروزنده، میرخالق ضیاتباراحمدی، و رضا تمرتاش، “بررسی غنای گونه‌ای در سه تیپ مختلف ژئومرفولوژیک دشت گمیشان،” منابع طبیعی ایران، vol. 56، no. 2-1، pp. 143–143، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/356171/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی