مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: دانشکده فنی دانشگاه تهران | سال:1388 | دوره:43 | شماره:3 (پیاپی 121) ویژه مهندسی معدن | صفحه شروع:271 | صفحه پایان:281

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

163

دانلود:

86

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در برآورد حجم در جای هیدروکربن

صفحات

 صفحه شروع 271 | صفحه پایان 281

چکیده

 تخمین دقیق حجم هیدروکربن در یک مخزن, اهمیت به سزایی دارد چرا که پایه و اساس طرح های توسعه ای آینده مخزن و میزان سرمایه گذاری ها را توجیه می کند. بنابراین برای مهندسان و کارشناسان صنایع بالا دستی برآورد حجم مخازن نفتی و گازی از دغدغه های همیشگی است که از زمان اکتشاف شروع و تا اتمام ذخیره قابل برداشت ادامه دارد. در این مطالعه سعی شده است تا با ابزار شبکه های عصبی و استفاده از داده های ژئوفیزیکی و پتروفیزیکی, مدل های مشخصه مخزن تهیه و بر اساس آن برآوردی از حجم در جای هیدروکربن در مخزن به دست آید. برای این هدف ابتدا مخزن شبکه بندی شده و به سلول های هم حجم تقسیم شد. سپس بر اساس تغییرات تخلخل و سنگ شناسی در چاه ها اقدام به زون بندی پتروفیزیکی درون چاه ها شد و با کروله کردن زون های درون چاه ها مخزن زون بندی شد. مقادیر تخلخل و اشباع آب و نیز داده های سه بعدی لرزه ای در سلول های مخزن میانگین گیری و برای هر سلول یک مقدار تعیین شد. در نهایت با طراحی یک شبکه عصبی سه لایه ای از نوع پرسپترون با الگوریتم پس انتشار, خطا و آموزش آن با استفاده از سلول های دارای مقادیر واقعی تخلخل و اشباع آب نسبت به تخمین این پارامترها در بقیه سلول ها اقدام شده و در نتیجه حجم در جای هیدروکربن مخزن محاسبه شد و با مقادیر به دست آمده از روش آماری مونت کارلو مقایسه شد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID