مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین | سال:1390 | دوره:15 | شماره:1 (پیاپی 58) | صفحه شروع:6 | صفحه پایان:14

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

202

دانلود:

91

استناد:

3

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی فعالیت ضد باکتریایی عصاره گیاهان آرتمیزیا و زیره علیه باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس، اشریشیاکلی و ویبریوکلرا

صفحات

 صفحه شروع 6 | صفحه پایان 14

چکیده

 زمینه: به علت ظهور باکتری های مقاوم به دارو, نیاز مداوم به مواد ضد میکربی جدید وجود دارد.هدف: مطالعه به منظور ارزیابی فعالیت ضد باکتریایی عصاره گیاهان آرتمیزیا و زیره انجام شد.مواد و روش ها: این مطالعه تجربی در سال 1384 در دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس انجام شد. عصاره دانه های زیره سبز (Cuminum cyminum), زیره سیاه (Bunium persicum) و بخش های هوایی آرتمیزیا ترکومانیکا (Artemisia turcomanica) توسط روش تقطیر با آب به دست آمد. عصاره آرتمیزیا خراسانیکا  (Artemisia khorassanica), آرتمیزیا سینی فرمیس (Artemisia ciniformis) و آرتمیزیا کپه داغنسیس(Artemisia kopetdaghensis)  قبلا به دست آمده و ترکیب شیمیایی آنها تعیین شده بود. فعالیت عصاره ها روی ویبریوکلرای بالینی (جدا شده طی شیوع اخیر وبا در ایران), اشریشیاکلی ATCC25922, استافیلوکوکوس اورئوس بالینی و استافیلوکوکوس اورئوس ATCC25923  توسط روش انتشار از دیسک و روش براث میکرودایلوشن برای تعیین حداقل غلظت مهاری ارزیابی شد. اجزای عصاره ها توسط کروماتوگرافی گازی متصل به طیف سنجی جرمی تعیین شد.یافته ها: عصاره ها فعالیت ضد باکتریایی خوبی نشان دادند. عصاره آ. خراسانیکا و آ. ترکومانیکا بالاترین فعالیت (هاله مهاری 60 میلی متر) و سپس به ترتیب سینی فرمیس, کپه داغنسیس, زیره سبز و سیاه قرار داشتند. اجزای عمده در عصاره ترکومانیکا, کامفور و در عصاره زیره سبز و سیاه, کومین آلدهید بود.نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر پیشنهاد کننده تاثیر عصاره ها روی باکتری های بررسی شده, در آزمایشگاه است که می تواند نشان دهنده تاثیر آنها در سیستم زنده باشد.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID