مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: تحقیق در علوم دندانپزشکی
سال:1387 | دوره:5 | شماره:4
صفحه شروع:38 | صفحه پایان:41

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

123

دانلود:

80

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی رابطه هیپودونشیا با عرض دندانی در دندانهای فک بالا در زنان

صفحات

 صفحه شروع 38 | صفحه پایان 41

چکیده

 سابقه و هدف: عدم آگاهی از اندازه دندانها در افراد مبتلا به هیپودونشیا می تواند باعث مشکلات کلینیکی از جهت درمان مبتلایان به این آنومالی گردد. ابن تحقبق به منظور تعیین رابطه هیپودونشیا و با عرض دندانی بر روی کست مراجعین به یک کلینیک خصوصی شهر تهران در سال 87-86 انجام گرفت.مواد و روش ها: تحقیق با طراحی historical cohort و بر روی کست 80 نفر خانم شامل دو گروه, گروه مورد شامل 40 نفر که دارای هیپودونشیا حداقل دو دندان و گروه شاهد شامل 40 نفر که هیپودونشیا نداشته و از لحاظ سایر شرایط مشابه گروه مورد بود انجام گردید. عرض مزیودیستال دندانهای ماگزیلا به صورت دستی و با استفاده ازیک ورنیرکالیپر ساخت کشور ژاپن اندازه گیری شد. اطلاعات استخراج شده بوسیله اماره T-test مورد قضاوت اماری قرار گرفت.یافته ها: میانگین عرض دندان مولر بالا در گروه مورد برابر 9.25±0.96 میلی متر و در گروه شاهد برابر  10.78±1.03میلی متر بود(p<0.001) . میانگین عرض دندان پره مولر بالا در گروه مورد برابر 6.29±0.5 میلی متر و در گروه شاهد برابر  7.15±0.52میلی متر بود (p<0.001). همچنین میانگین عرض دندانهای 11 و 21 و 13 و 23 و 24 و 26 گروه مورد کمتر از گروه شاهد بود که این اختلاف عرض دندانی نیز به لحاظ آماری معنی دار بود (P<0.001).نتیجه گیری: عرض دندانها در افراد زن مبتلا به هیپودونشیادر مقایسه با افراد بدون هیپودونشیا کمتر است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی