مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مطالعات تفسیری
سال:1395 | دوره:7 | شماره:27
صفحه شروع:139 | صفحه پایان:158

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

280

دانلود:

94

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

عنوان فارسی: بررسی تطبیقی ویژگی های جنین در آیات قرآن و علم روز با تکیه بر نگرش مفسران متأخر (عنوان عربی: بحث مقارن بین خصائص الجنین فی آیات القرآن و علوم الیوم رؤیة المفسرین المتأخرین نموذجاً)

صفحات

 صفحه شروع 139 | صفحه پایان 158

چکیده

 چکیده فارسی: قرآن کریم در آیات مختلفی نظیر: زمر / 6, رعد / 8, شوری / 49 و 50, نحل / 78, انسان / 2 و حج / 5, به بیان ویژگی های جنین انسان پرداخته است. این مقاله بر آن است تا هفت ویژگی جنین: قرار گرفتن در پرده های سه گانه, تغذیه, جنسیت, جهل, حواس و اجل و نقص عضو جنین و نیز خروج آسان جنین به هنگام کامل شدن از رحم مادر را با تکیه بر آراء مفسران متاخر قرآن کریم و یافته های علم روز مورد بررسی قرار دهد و شباهت ها و تفاوت های بیان شده در تفسیر قرآن و علم روز را در این زمینه واکاوی نماید. علم پس از گذشت قرن ها توانسته است به شش ویژگی از ویژگی های هفتگانه بیان شده در قرآن دست یابد, با این تفاوت که ویژگی های مذکور در آیات قرآن کلی است اما علم, جزئیات را نیز بیان کرده است. خصوصیات جنین و انطباق آن با یافته های علوم تجربی اعجاب انسان را برانگیخته است. چکیده عربی:عرض القرآن الکریم خصائص الجنین فی آیات مختلفة مثل: الزمر / 6, الرعد / 8, الشوری / 49 و50, النحل / 78, الإنسان / 2, الحج / 5. یشرح هذا البحث سبعة خصائص للجنین: احاطته بثلاثة أغشیة, إطعامه, جنسه, جهله, الحواس والأجل ونقص عضو الجنین وکذلک خروج الجنین من رحم امه بیسر بعد اکتماله استناداً الی آراء المفسرین المتأخر للقرآن الکریم ومعطیات العلوم الحدیثة, وأوجه التشابه والإختلاف بین ما جاء فی تفسیر القرآن وما جاء فی العلوم الحدیثة. من بعد قرون استطاع العلم التوصل الی ستّ خصائص من الخصائص السبعة التی بیّنها القرآن, ولکن مع فارق أن الخصائص المذکورة فی آیات القرآن الکریم ذات طابع عام, فی حین أن العلم, یبیّن جزئیات أیضاً. إن ما ذکره القرآن الکریم من خصائص الجنین وتطابقها مع ما توصّلت الیه العلوم التجریبیة یدعو الی الدهشة والإعجاب حقاً.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی