video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

412

دانلود:

231

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

شناسایی برخی آلودگیهای باکتریایی موجود در ماهیان تیلاپیای نیل(Oreochromis niloticus)پرورش یافته در مرکز تحقیقات آبزیان بافق

صفحات

 صفحه شروع 283 | صفحه پایان 289

چکیده

 زمینه مطالعه: ماهی تیلاپیا از جمله ماهیان مهم پرورشی دنیا محسوب می شود. در سال های اخیر جهت بررسی امکان سنجی رشد این ماهی در شرایط اقلیمی ایران اقدام به نگهداری وپرورش آن در منطقه بافق استان یزد گردید. هدف: هدف از اجرای تحقیق حاضر شناسایی برخی باکتری های مهم بیماری زای ماهیان تیلاپیای نیل پرورش یافته در مرکز تحقیقات آبزیان بافق بوده است. روش کار: در این مطالعه ابتدا 30 عدد تیلاپیا به صورت تصادفی, با وزن متوسط g 4/153و طولcm 13/20 از استخرهای پرورشی برداشت گردید. پس از نمونه برداری باکتریایی از کلیه و کبد ماهیان اقدام به انجام برخی آزمون های بیوشیمیایی همچون رنگ آمیزی گرم, کاتالاز, تولید گاز سولفید هیدروژن, اندول و تست حرکت استفاده شد. درشناسایی قطعی باکتری ها نیز با استفاده از جفت پرایمرهای اختصاصی برای هر باکتری, آزمون (Polymerase chain reaction) PCR انجام شد. بدین منظور در هر باکتری یک ژن هدف مورد ردیابی قرار گرفت. نتایج: در این مطالعه از هر دو گروه باکتری گرم مثبت و گرم منفی شش گونه مختلف شناسایی شد. در گروه گرم مثبت, گونه لاکتوکوکوس گارویه و در گروه گرم منفی گونه های یرسینیا راکری, آئروموناس هیدروفیلا, ویبریو آلژینولیتیکوس, ویبریو ولنیفیکوس و ویبریو پاراهمولیتیکوس مورد شناسایی قرار گرفت. نتیجه گیری نهایی: برای پرورش ماهی تیلاپیا شناخت عوامل مختلف باکتریایی در محیط اطراف آنها امری ضروری است هر کدام از این باکتری ها می توانند تهدیدی برای شرایط زیستی ماهیان به شمار روند. که توجه به مدیریت بهداشتی به حفظ سلامتی ماهیان و بقاء آنها در شرایط پرورشی کمک خواهد نمود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  فدایی فرد، فیروز، حاجیان، علی، امید، فاطمه، شاهینی تیران، امیرحسین، و چراغی، آرمان. (1397). شناسایی برخی آلودگیهای باکتریایی موجود در ماهیان تیلاپیای نیل(Oreochromis niloticus)پرورش یافته در مرکز تحقیقات آبزیان بافق. مجله تحقیقات دامپزشکی (دانشگاه تهران)، 73(3 )، 283-289. SID. https://sid.ir/paper/35574/fa

  Vancouver: کپی

  فدایی فرد فیروز، حاجیان علی، امید فاطمه، شاهینی تیران امیرحسین، چراغی آرمان. شناسایی برخی آلودگیهای باکتریایی موجود در ماهیان تیلاپیای نیل(Oreochromis niloticus)پرورش یافته در مرکز تحقیقات آبزیان بافق. مجله تحقیقات دامپزشکی (دانشگاه تهران)[Internet]. 1397؛73(3 ):283-289. Available from: https://sid.ir/paper/35574/fa

  IEEE: کپی

  فیروز فدایی فرد، علی حاجیان، فاطمه امید، امیرحسین شاهینی تیران، و آرمان چراغی، “شناسایی برخی آلودگیهای باکتریایی موجود در ماهیان تیلاپیای نیل(Oreochromis niloticus)پرورش یافته در مرکز تحقیقات آبزیان بافق،” مجله تحقیقات دامپزشکی (دانشگاه تهران)، vol. 73، no. 3 ، pp. 283–289، 1397، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/35574/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

 • ثبت نشده است.