مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: نامه مفید
سال:1387 | دوره:14 | شماره:69 (اقتصاد)
صفحه شروع:127 | صفحه پایان:150

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

462

دانلود:

0

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر اشتغال کشور با توجه به ساختار اقتصاد ایران

صفحات

 صفحه شروع 127 | صفحه پایان 150

چکیده

 پژوهش های منسجم علمی در خصوص رابطه ICT و اشتغال در ایران بسیار محدود بوده و با توجه به مطالعات اسنادی انجام شده, رابطه شفافی بین گسترش ICT و سطح اشتغال وجود ندارد. بررسی اثر ICT بر سطح اشتغال با توجه به محدودیت های آماری و ساختار اقتصاد ایران, با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی انجام شده و دوره مورد مطالعه سال های (1382-1373) و جامعه آماری تحقیق, صنایع کشور به تفکیک کدهای ISIC می باشد. برای مقایسه تطبیقی داده های آماری و تجزیه و تحلیل آنها دوره مورد مطالعه به دو دوره پنج ساله تقسیم شده است. نتایج کلی تحلیل های انجام شده نشان داد که, الف- گسترش ICT باعث رشد اشتغال در اقتصاد ایران شده است. ب-با گسترش ICT, رشد اشتغال و بهره وری در صنایع تولید کننده ICT در دوره مورد مطالعه مثبت و بالاتر از کل اقتصاد کشور است. ج- با گسترش ICT, رشد اشتغال و بهره وری در صنایع استفاده کننده ICT در دوره مورد مطالعه مثبت بوده ولی رشد بهره وری خیلی بیشتر از رشد اشتغال است. نتایج این تحقیق نگرانی حاکم بر فضای تصمیم سازی و تصمیم گیری کشور که با گسترش ICT, اشتغال کاهش می یابد؛ از بین برده و به چالش نظام سیاست گذاری کشور برای افزایش سرمایه گذاری در بخش ICT, پاسخ مستند و علمی ارایه کرده است.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  انتشارات انتخاب
  نهمین کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
  حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید
  سازمان مدیریت صنعتی
  فایل موجود نیست.