مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

160

دانلود:

83

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تغییرات بیوشیمیایی سرم جوجه های گوشتی در مسمومیت کوتاه مدت با آفت کش لیندین

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 7

چکیده

 لیندین حلالیت بالایی در چربی دارد و در محیط زیست پایدار است, بنابراین تجمع حیاتی آن در زنجیره غذایی از محیط به انسان و حیوانات واقع می شود. با هدف بررسی اثرات دوزهای بالایی لیندین بر وزن و برخی پارامتر های بیو شمیایی سرم, تعداد 25 عدد جوجه گوشتی نژاد «راس» 30 روزه به گروه کنترل و چهار گروه تیمار تقسیم شدند. جوجه های گروه کنترل هیچ سمی دریافت نکرده؛ اما سایر گروه ها به ترتیب جیره حاوی لیندین را به میزان 300, 150,600  و mg/kg 900 دریافت کردند. در پایان روز هفتم, وزن جوجه ها اندازه گیری و پس از معدوم شدن با روش انسانی نمونه کبد و خون بدون ماده ضد انعقاد جهت تهیه سرم جمع آوری گردید. در تحقیق حاضر مشخص گردید که وزن جوجه ها در گروه های 600 ppm و 900 نسبت به گروه کنترل و گروه 150 ppm و  300به طور معنی داری کاهش یافته. همچنین کلیه ها در همه گروه ها نسبت به گروه کنترل تحت تاثیر قرار گرفته زیرا که اسید اوریک سرم افزایش معنی داری را نشان داد. هر چند که این ضایعه کلیوی در گروه 900 ppm بسیار شدید تر از سایر گروه ها می باشد. افزایش فعالیت AST گروه 900 ppm نسبت به گروه کنترل و گروه های دیگر معنی دار می باشد (p<0.05). اندازه گیری  CPKنشان داد که در گروه 900 نسبت به کلیه گروه ها و گروه کنترل افزایش معنی داری رخ داده است (p<0.05). اندازه گیری پارامترهای سرمی پروتئین تام, آلبومین و گلوبولین؛ تری گلیسرید, کلسترول, LDL کلسترول,HDL  کلسترول, VLDL؛ شاخص لیپید پراکسیداسیون با روش TBARs و همچنین بتا کاروتن و ویتامین A سرم و کبد هیچ تغییر معنی داری را نشان ندادند (p>0.05). بنابراین جهت ارزیابی اثرات توکسیک کوتاه مدت لیندین, به طور اولیه می توان پیشنهاد نمود که آزمایشات کلیوی (به ویژه اسید اوریک) و آزمایشات عضلانی (به ویژه AST به همراه CPK) اندازه گیری گردد. باید برای اندازه گیری وزن نیز اهمیت قایل شد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

 • ثبت نشده است.