video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,198

دانلود:

149

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تعیین زمان مناسب برای د- اپی تلیالیزه کردن قطعه ایلئومی با ترکیب آنزیمی در سگ

صفحات

 صفحه شروع 207 | صفحه پایان 214

چکیده

 هدف: تعیین زمان مناسب برای تخریب اپی تلیال قطعه ایلئومی با ترکیب آنزیمی کلاژناز و تریپسین با هدف افزایش حجم مثانه به شیوه ایلئوسیستوپلاستی در محیط زنده.طرح: مطالعه تجربی توصیفی.حیوانات: پانزده قلاده سگ ماده بالغ از نژاد مخلوط ایرانی.روش: پانزده سگ قلاده سگ ماده بالغ 2 تا 3 ساله مخلوط ایرانی, با وزن تقریبی 24-15 کیلوگرم پس از آماده سازی جراحی و انجام بیهوشی تحت عمل جراحی سلیوتومی متعارف قرار گرفتند. 20 سانتیمتر از قطعه ایلئومی با حفظ روده بند از روده کوچک جدا شد و قبل از شروع درمان آنزیمی 5 میلیمتر از طول قطعه ایلئومی برای مطالعه بافت طبیعی روده برداشته شد و به بخش آسیب شناسی ارسال گردید. درمان آنزیمی قطعه ایلئومی برای د- اپی تلیالیزه کردن بافت مخاط قطعه ایلئومی با استفاده از ترکیب آنزیمی کلاژناز و تریپسین با غلظت 0.125 درصد در زمانهای 5, 10, 15, 20 و 25 دقیقه انجام شد. پس از هر فاصله زمانی 5 دقیقه ای نمونه های بافتی 5 میلیمتری برداشته شد و به بخش آسیب شناسی ارسال گردید.نتایج: مطالعه 180 مقطع میکروسکوپی قطعه ایلئومی نشان داد که در گروه 5 دقیقه ای نسبت به گروه بدون درمان آنزیمی تقریبا 20 درصد طول پرزهای ایلئوم به صورت کانونهایی د- اپی تلیالیزه شدند. در حالی که درمان آنزیمی به مدت 10 دقیقه 33 درصد طول پرزهای روده را به طور کانونی و پراکنده د- اپی تلیالیزه نمود. تقریبا 60 درصد طول پرزهای ایلئوم پس از 15 دقیقه به صورت کانونی اما با وسعت بیشتری نسبت به گروههای درمانی 5 و 10 دقیقه ای و 75 درصد طول پرزها پس از 20 دقیقه اپی تلیوم را از دست داده اند. د- اپی تلیالیزه شدن کامل پرزهای روده به طور منتشر و کما بیش سرتاسری در مدت زمان 25 دقیقه مشاهده گردید.نتیجه گیری: نتایج حاصل از مطالعه مقدماتی مقاطع بافتی بیان می دارد که درمان آنزیمی قطعه ایلئومی به مدت 25 دقیقه تقریبا توانایی د- اپی تلیالیزه کردن کامل پرزهای روده ای را در سطح وسیع داشته و می تواند در عمل پیوند مثانه توصیه گردد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  بختیاری، جلال، فتاحیان، حمیدرضا، قراگزلو، محمدجواد، اردشیر، امیر، و جعفرزاده، سیدرضا. (1383). تعیین زمان مناسب برای د- اپی تلیالیزه کردن قطعه ایلئومی با ترکیب آنزیمی در سگ. مجله تحقیقات دامپزشکی (دانشگاه تهران)، 59(3)، 207-214. SID. https://sid.ir/paper/35333/fa

  Vancouver: کپی

  بختیاری جلال، فتاحیان حمیدرضا، قراگزلو محمدجواد، اردشیر امیر، جعفرزاده سیدرضا. تعیین زمان مناسب برای د- اپی تلیالیزه کردن قطعه ایلئومی با ترکیب آنزیمی در سگ. مجله تحقیقات دامپزشکی (دانشگاه تهران)[Internet]. 1383؛59(3):207-214. Available from: https://sid.ir/paper/35333/fa

  IEEE: کپی

  جلال بختیاری، حمیدرضا فتاحیان، محمدجواد قراگزلو، امیر اردشیر، و سیدرضا جعفرزاده، “تعیین زمان مناسب برای د- اپی تلیالیزه کردن قطعه ایلئومی با ترکیب آنزیمی در سگ،” مجله تحقیقات دامپزشکی (دانشگاه تهران)، vol. 59، no. 3، pp. 207–214، 1383، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/35333/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

 • ثبت نشده است.