مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

265

دانلود:

80

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

گزارش یک مورد اریتروبلاستوز در یک توله سگ شینلو 5 ماهه

صفحات

 صفحه شروع 121 | صفحه پایان 123

چکیده

 هدف: بررسی بیماری اریتروبلاستوز در توله سگ شینلو 5 ماهه.حیوانات: سگ. روش: تشخیص بیماری از طریق آزمایشات هماتولوژیک خون: شمارش گلبولهای سفید, تشخیص تفریقی گلبولهای سفید, شمارش گلبولهای قرمز و هماتوکریت.نتایج: در آزمایش خون (CBC) بیمار مورد نظر سلولهای نابالغ رده اریتروسیتی شامل پرواریتروبلاست, اریتروبلاست بازوفیل, اریتروبلاست پلی کروماتوفیل و اریتروبلاست اسیدوفیل مشاهده گردید. تعداد گلبولهای قرمز هسته دار 44 (NRBC) درصد تعداد کل گلبولهای سفید 24750 در میکرولیتر و تعداد گلبولهای سفید اصلاح شده 17181 در میکرولیتر بودند. همچنین لکوسیتوز نوتروفیلی خفیف وجود داشت.نتیجه گیری: با مشاهده نتایج فوق به احتمال زیاد این حیوان در مراحل اولیه لوسمی اریتروبلاستیک و یااختلالات میلوپرولیفراتیو قرار دارد. مراجعات بعدی بیمار جهت تشخیص نهایی ضروری می باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی