مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

148

دانلود:

120

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر بیماری بورس عفونی بر پاسخ جوجه بوقلمون به ویروس آنفلوانزای (H9N2) طیور

صفحات

 صفحه شروع 341 | صفحه پایان 346

چکیده

 زمینه مطالعه: عفونت با ویروس بیماری عفونی بورس (IBDV) ممکن است به سرکوب ایمنی در بوقلمون منجر شده و باعث گردد بوقلمون ها نتوانند دربرابر عوامل بیماریزا یا کم بیماریزا مقاومت نمایند. هدف: بررسی تاثیر IBDV بر پاسخ بوقلمون به ویروس آنفلوانزای پرندگان (AIV). روش کار: یک صد قطعه جوجه بوقلمون یک روزه تجاری هیبرید فرانسه به طور تصادفی به 4 گروه مساوی 25 قطعه ای تقسیم شدند. جوجه های گروه اول و دوم در سن یک روزگی104CID50 از IBDV به روش خوراکی آلوده شدند. در 30 روزگی جوجه های گروه های اول و سوم با 106EID50 از AIVا(H9N2) به روش داخل بینی-چشمی آلوده شدند. جوجه های گروه چهارم به عنوان شاهد غیر آلوده نگه داری شدند. تمام گروه ها با واکسن بیماری نیوکاسل واکسینه شدند. نتایج: در روزهای 30, 37, 44, 51 و 58 خون گیری و عیار پادتن ضد نیوکاسل و آنفلوانزا آن ها با آزمایش HI اندازه گیری شد. در روزهای 33 و 41 سه پرنده از هرگروه آسان کشی گردید و پاسخ تکثیر لنفوسیت های طحالی آن ها به فیتوهماگلوتینین ارزیابی شد. علایم آنفلوانزا در گروه 1 شدیدتر و بادوام تر از گروه 3 بود. میانگین عیار پادتن ضد NDV در تمامی زمان های نمونه گیری ولی عیار پادتن ضد AIV از روز 14 بعد از عفونت در گروه 1 به مراتب کمتر از گروه 3 بود. پاسخ تکثیر لنفوسیت های طحالی به فیتوهماگلوتینین بین دو گروه 1 و 3 تفاوت معنی داری نداشت. نتیجه گیری نهایی: ویروس بیماری بورس عفونی می تواند باعث تضعیف پاسخ ایمنی در بوقلمون شده و علایم شدیدتر و بادوام تر آنفلوانزا را باعث شود.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.