Start: 2/6/2023 7:45:37 PMEnd: 2/6/2023 7:45:37 PM >> 743

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

853

دانلود:

236

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی اثرات ضد میکروبی کیتوزان استخراج شده از پوسته سیست آرتمیا اورمیانا (Artemia Urmiana) بر روی سوشهای میکروبی استافیلوکوکوس اورئوس، لیستریا منوسیتوژنز، سالمونلا تیفی موریوم و اشریشیاکلی

صفحات

 صفحه شروع 79 | صفحه پایان 83

چکیده

 کیتوزان یک آنتی میکروب طبیعی بدست آمده از منابع حیوانی کاملا غیر سمی است. در این مطالعه خصوصیات ضد میکروبی کیتوزان استخراج شده از پوسته سیست آرتمیای دریاچه ارومیه با کیتوزان مشابه تجاری که از پوسته خرچنگ شرکت A.T.P ویتنام تهیه شده بود, مورد مقایسه قرار گرفت. آزمایش به روش استاندارد لوله ای برای پی بردن به حداقل غلظت ممانعت کنندگی (MIC) کیتوزان آرتمیا و کیتوزان تجاری در غلظتهای (4, 2, 1, 0.5, 0.25, 0.125, 0.062) میلی گرم در میلی لیتر کیتوزان آرتمیا و غلظتهای (6.4, 3.2, 1.6, 0.8, 0.4, 0.2, 0.1) میلی گرم در میلی لیتر کیتوزان تجاری بر روی باکتریهای استافیلوکوکوس اورئوس, لیستریا منوسیتوژنز, سالمونلاتیفی موریوم و اشریشیاکلی به انجام رسید. بر اساس نتایج بدست آمده MIC کیتوزان پوسته سیست آرتمیا برای باکتریهای مد نظر 500ppm و  MICکیتوزان تجاری 800ppm بدست آمد. در مرحله بعد هر چهار باکتری را به طور جداگانه در شرایط یکسان در حضور MIC کیتوزان آرتمیا (500ppm) قرار داده و به مدت 8 ساعت از نگهداری در گرمخانه 37 درجه هر 2 ساعت یکبار کشت سطحی داده شدند و بعد از 24 ساعت نگهداری تعداد کلنی ها شمارش و نمودار زمان مرگ باکتریها را برای بررسی روند و سرعت نابودی آنها در حضورMIC  کیتوزان آرتمیا رسم کردیم. بر اساس نتایج بدست آمده در این مدت از زمان نگهداری, سرعت نابودی استافیلوکوکوس اورئوس بیشتر از سایر باکتریها و سرعت نابودی سالمونلا تیفی موریوم از همه کمتر بود. همچنین با بررسی تصاویر بدست آمده از میکروسکوپ الکترونی بر روی باکتری گرم مثبت استافیلوکوکوس اورئوس و گرم منفی اشریشیاکلی که در حضور MIC کیتوزان آرتمیا (500ppm) قرار گرفته بودند,مشخص شد که سرعت تاثیر کیتوزان آرتمیا بر نابودی باکتری گرم مثبت به مراتب بیشتر از باکتری گرم منفی است.در نهایت نتایج بدست آمده در این مطالعه حاکی از قدرت بالای کیتوزان آرتمیا در مهار میکروارگانیسمهای مورد مطالعه در مقایسه با کیتوزان مشابه تجاری است.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی