مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: طب و تزکیه | سال:1389 | دوره:- | شماره:77 | صفحه شروع:25 | صفحه پایان:40

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

2,396

دانلود:

308

استناد:

5

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

برآورد امید زندگی و ارتباط آن با عوامل اجتماعی موثر بر سلامت در جمعیت شهری مناطق مختلف شهر تهران در سال 1387 (طرح سنجش عدالت در شهر)

صفحات

 صفحه شروع 25 | صفحه پایان 40

چکیده

 مقدمه: امید زندگی (Life Expectancy) در بدو تولد معرف متوسط سال هایی است که یک نوزاد به دنیا آمده عمر خواهد کرد. در کنار میزان های مرگ و میر, امید زندگی از شاخص های مهم و نه تنها متاثر از «مولفه های اجتماعی سلامت یا SDH ((Social Determinants of Health» بلکه بیانگر وضعیت فرهنگی, اجتماعی, اقتصادی و بهداشتی هر جامعه است شاخص امید زندگی به یکی از نشانگرهای نوسانات نابرابری های سلامت (Health Inequalities) در جوامع گوناگون تبدیل شده است. پژوهش حاضر با هدف برآورد امید زندگی و ارتباط آن با عوامل اجتماعی موثر بر سلامت – برای نخستین بار در سطح یک کلان شهر – در جمعیت شهری ساکن در مناطق مختلف شهر تهران در سال 1387 به انجام رسید.روش بررسی: جهت اجرای این پژوهش اطلاعات مورتالیتی جمع آوری شده از طریق «طرح سنجش عدالت» شهر تهران (Tehran Urban HEART Study) به همراه سایر متغیرهای ثبت شده در زمینه عوامل اجتماعی موثر بر سلامت مورد ارزیابی قرار گرفت. برای این منظور 22492 خانوار شامل 81665 نفر مشتمل بر 41585 نفر مرد و 40080 نفر زن در 5 منطقه شهر تهران (شمال, شرق, غرب, مرکز و جنوب) در این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته و متغیرهای مربوط به متوفیان در سال 1387 شامل تعداد, جنسیت و سن فوت در کنار متغیرهای مربوط به عوامل اجتماعی موثر بر سلامت در خانوار, همچون شاخص های اقتصادی, اجتماعی, هزینه های خانوار, سطح تحصیلات, وضعیت مسکن و پوشش بیمه ای, شغل سرپرست, سرمایه اجتماعی و ... در کنار متغیرهای زمینه ای و نیز محل سکونت هر خانوار از آنها استخراج شد. سپس جداول عمر کلی و مقدار امید زندگی, به تفکیک دو جنس و همچنین به تفکیک مناطق مختلف محاسبه گردید و با استفاده از نرم افزارهای SPSS v.17 و STATA v.10 آنالیزهای اکولوژیک و تراکم (Concentration Analysis) جهت بررسی تاثیر عوامل اجتماعی تعیین کننده سلامت بر نابرابری های مورتالیتی و امید زندگی به انجام رسید.یافته ها: امید زندگی در جمعیت شهر تهران به طور کلی (75.50-78.69,%95 CI ) 77.98 سال محاسبه گردید که در زنان 77.79-82.13), (%95 CI 79.96 سال به طور معنی داری بیش از مردان 72.22-76.85), (%95 CI 74.53 سال بود (P<0.05). در حالی که بالاترین مقدار امید زندگی در مناطق شرقی 81.64 و شمالی 79.43 تهران محاسبه گردید, جنوب شهر با 74.38 سال از کمترین امید زندگی برخوردار بود. نتایج آنالیز تحلیلی حاکی از آن بود که به طور معنی داری مورتالیتی در خانوارهای با هزینه های غیرخوراکی کمتر (P<0.0001, -0.1599=ضریب تراکم) و نیز افراد با سطوح تحصیلی پایین تر (P<0.0001, -0.177=ضریب تراکم) متراکم شده است. در آنالیز اکولوژیک نیز امید زندگی به طور معنی داری با بعد خانوار (P=0.025, r=-0.486) و فراوانی زیرگروه اقتصادی – اجتماعی پنجم یا 5-SC (P=0.029, r=-0.476) همبستگی معکوس و با هزینه های غیرخوراکی خانوار (P<0.001, r=+0.695), سرانه هزینه (P=0.009, r=+0.553) و نیز فراوانی زیرگروه اقتصادی – اجتماعی اول یا 1-SC (P<0.001, r=+0.437) همبستگی مستقیم دارد.نتیجه گیری: هرچند برآوردهای امید زندگی در مناطق مختلف شهر تهران بیش از مقادیر کشوری و یا مقادیر مورد انتظار بود, لیکن برابری در این مقادیر به ویژه بین مناطق مرفه و محروم شهر قابل توجه و بارز می باشد. عوامل اجتماعی نظیر جنسیت, سرانه هزینه و هزینه های غیرخوراکی خانوار, سطح تحصیلات, زیرگروه اقتصادی – اجتماعی و بعد خانوار به طور معنی داری با میزان های مورتالیتی و امید زندگی در ارتباط هستند. مطالعه حاضر برای نخستین بار ارتباط بین SDH و امید زندگی در سطح یک کلان شهر در دنیا را نشان میدهد. به نظر می رسد سیاستگزازان نظام سلامت و برنامه ریزان شهری می بایست توجه بیشتری به نابرابری های اجتماعی – اقتصادی و تاثیر آن بر نابرابری های سلامت داشته باشند.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID